دانلود فایل بررسی فرآیند انتقال حرارت دو بعدی در چوب راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoides) با استفاده از مدل سازی ریاضی

یه : تحقيقات منابع طبيعي تجديد شوندهتعداد صفحات :13این پژوهش به منظور مدل سازی دوبعدی ریاضی انتقال حرارت در عمق ها و دانسیته های مختلف چوب در حین حرارت دهی با استفاده از معادلات دیفرانسیل پاره ای و مقایسه آن با اندازه گیری آزمایشگاهی طراحی گردیده است. برای ارزیابی اثر دانسیته چوب بر انتقال حرارت از گونه های راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoids) با دانسیته 0.67 و 0.43 گرم بر سانتی متر و رطوبت 12 درصد استفاده شده است. گره هایی به عمق 5 میلی متر در فواصل معین تخته ها برای اندازه گیری دما با ترموکوبل ایجاد شد. نتایج نشان داد که مطابقت خوبی بین نمودارهای حاصل از پیش ب

دانلود فایل بررسی و شبیه سازی تغییرات سرعت باد در شرایط استقرار گونه کنار ziziphus spina -chiristi به عنوان بادشکن مطالعه موردی: رویشگاه جنگلی لاور میستان - شهرستان بستک - استان هرمزگان

یه : تحقيقات منابع طبيعي تجديد شوندهتعداد صفحات :13این پژوهش به منظور مدل سازی دوبعدی ریاضی انتقال حرارت در عمق ها و دانسیته های مختلف چوب در حین حرارت دهی با استفاده از معادلات دیفرانسیل پاره ای و مقایسه آن با اندازه گیری آزمایشگاهی طراحی گردیده است. برای ارزیابی اثر دانسیته چوب بر انتقال حرارت از گونه های راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoids) با دانسیته 0.67 و 0.43 گرم بر سانتی متر و رطوبت 12 درصد استفاده شده است. گره هایی به عمق 5 میلی متر در فواصل معین تخته ها برای اندازه گیری دما با ترموکوبل ایجاد شد. نتایج نشان داد که مطابقت خوبی بین نمودارهای حاصل از پیش ب

دانلود فایل مقاله طراحی یک مدار رای گیر اکثریت برگشت پذیر و اعمال افزونگی پیمانهای سه-گانه برای تحمل پذیری خطا در مدارهای برگشت پذیر

یه : تحقيقات منابع طبيعي تجديد شوندهتعداد صفحات :13این پژوهش به منظور مدل سازی دوبعدی ریاضی انتقال حرارت در عمق ها و دانسیته های مختلف چوب در حین حرارت دهی با استفاده از معادلات دیفرانسیل پاره ای و مقایسه آن با اندازه گیری آزمایشگاهی طراحی گردیده است. برای ارزیابی اثر دانسیته چوب بر انتقال حرارت از گونه های راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoids) با دانسیته 0.67 و 0.43 گرم بر سانتی متر و رطوبت 12 درصد استفاده شده است. گره هایی به عمق 5 میلی متر در فواصل معین تخته ها برای اندازه گیری دما با ترموکوبل ایجاد شد. نتایج نشان داد که مطابقت خوبی بین نمودارهای حاصل از پیش ب