دانلود فایل تهیه و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال به روش سل - ژل به منظور بهبود زیست سازگاری کاشتنی در بدن

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ساخت پودر شیشه زیست فعال و پوشش آن بر روی قطعه ای از شیشه معمولی جهت مصارف پزشکی و دندانپزشکی است. در ابتدا پودر شیشه زیست فعال با ترکیب ( SiO2,41/55%CaO,8/76%P2O5 ه49/59%) (درصد وزنی) به روش سل - ژل تهیه شد. از روش فلورسانس پرتو ایکس جهت آنالیز عنصری ترکیب مذکور استفاده شد و از روش پراش پرتو ایکس (XRD) برای بررسی ساختار شیشه ای و آمورف ترکیب مذکور بهره گرفته شد. ارزیابی زیست فعالی نمونه پوشش دار و نمونه بدون پوشش با استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) در آزمون آزمایشگاهی (InVitro) ب

دانلود فایل عوامل مؤثر بر جلب مشارکت دامداران در حفظ و احیا مراتع استان سمنان

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ساخت پودر شیشه زیست فعال و پوشش آن بر روی قطعه ای از شیشه معمولی جهت مصارف پزشکی و دندانپزشکی است. در ابتدا پودر شیشه زیست فعال با ترکیب ( SiO2,41/55%CaO,8/76%P2O5 ه49/59%) (درصد وزنی) به روش سل - ژل تهیه شد. از روش فلورسانس پرتو ایکس جهت آنالیز عنصری ترکیب مذکور استفاده شد و از روش پراش پرتو ایکس (XRD) برای بررسی ساختار شیشه ای و آمورف ترکیب مذکور بهره گرفته شد. ارزیابی زیست فعالی نمونه پوشش دار و نمونه بدون پوشش با استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) در آزمون آزمایشگاهی (InVitro) ب

دانلود فایل تاثیر بور و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ساخت پودر شیشه زیست فعال و پوشش آن بر روی قطعه ای از شیشه معمولی جهت مصارف پزشکی و دندانپزشکی است. در ابتدا پودر شیشه زیست فعال با ترکیب ( SiO2,41/55%CaO,8/76%P2O5 ه49/59%) (درصد وزنی) به روش سل - ژل تهیه شد. از روش فلورسانس پرتو ایکس جهت آنالیز عنصری ترکیب مذکور استفاده شد و از روش پراش پرتو ایکس (XRD) برای بررسی ساختار شیشه ای و آمورف ترکیب مذکور بهره گرفته شد. ارزیابی زیست فعالی نمونه پوشش دار و نمونه بدون پوشش با استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) در آزمون آزمایشگاهی (InVitro) ب