دانلود فایل مقاله بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اکالیپتوس (ecalyptus golubulus labill) بر علف هرز قیاق (Sorghum halapense)

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اکالیپتوس (ecalyptus golubulus labill) بر علف هرز قیاق (Sorghum halapense) : محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه حسن پور – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشترروزبه فرهودی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشتر چکیده: این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اکالیپتوس بر رشد و فعالیت وآنزیم های آنتی اکسیدانت،غلظت مالون دی آلدئید ودرصد اسید چرب گیاهچه قیاق به صورت گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد.تیمارهای

دانلود فایل مقاله ارزیابی چقرمگی شکست 1 و انرژی شکست بتن خودتراکم مسلح به الیاف فلزی حاوی پوزولانهای میکروسیلیس و نانوسیلیس

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی چقرمگی شکست 1 و انرژی شکست بتن خودتراکم مسلح به الیاف فلزی حاوی پوزولانهای میکروسیلیس و نانوسیلیس : محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه حسن پور – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشترروزبه فرهودی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشتر چکیده: این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اکالیپتوس بر رشد و فعالیت وآنزیم های آنتی اکسیدانت،غلظت مالون دی آلدئید ودرصد اسید چرب گیاهچه قیاق به صورت گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد.تیمارهای

دانلود فایل مقاله بررسی دو پدیده رسوب و خوردگی در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردی صنعتی

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی دو پدیده رسوب و خوردگی در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردی صنعتی : محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): فاطمه حسن پور – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشترروزبه فرهودی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر،گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز،شوشتر چکیده: این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه اکالیپتوس بر رشد و فعالیت وآنزیم های آنتی اکسیدانت،غلظت مالون دی آلدئید ودرصد اسید چرب گیاهچه قیاق به صورت گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد.تیمارهای