دانلود فایل پوشش دهی دی اکسید تیتانیوم بر روی فولاد 316 L به روش غوطهوری سل - ژل با هدف کاربرد در مهندسی پزشکی

ين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه بیو سرامیک ها به دلیل داشتن زیست سازگاری مناسب نسبت به سایر مواذ از اهمیت زیادی در کاربرد های مهندسی پزشکی برخوردار میباشند که یکی از این موارد استفاده از این مواد مانند دی اکسید تیتانیوم در ایجاد پوشش های زیست سازگار است.در این تحقیق از تترابوتیل تیتانات به منظور تهیه سل پایه الکلی از فولاد زنگ نزن 316 ال به عنوان فلز پایه و از روش غوطه وری سل ژل جهت پوشش دهی استفاده شده است.همچنین برای افزایش زیست سازکاری زبری سطح نمونه تا حد امکان کاهش یافته است.جهت ایجاد پوشش دستگاه الک

دانلود فایل Generation expansion planning in Iran"s power system using probabilistic production simulation

ين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه بیو سرامیک ها به دلیل داشتن زیست سازگاری مناسب نسبت به سایر مواذ از اهمیت زیادی در کاربرد های مهندسی پزشکی برخوردار میباشند که یکی از این موارد استفاده از این مواد مانند دی اکسید تیتانیوم در ایجاد پوشش های زیست سازگار است.در این تحقیق از تترابوتیل تیتانات به منظور تهیه سل پایه الکلی از فولاد زنگ نزن 316 ال به عنوان فلز پایه و از روش غوطه وری سل ژل جهت پوشش دهی استفاده شده است.همچنین برای افزایش زیست سازکاری زبری سطح نمونه تا حد امکان کاهش یافته است.جهت ایجاد پوشش دستگاه الک

دانلود فایل مقاله ارزیابی روشهای تحلیل سازه تحت اثر بار باد در سازههای بلند با نامنظمی هندسی

ين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه بیو سرامیک ها به دلیل داشتن زیست سازگاری مناسب نسبت به سایر مواذ از اهمیت زیادی در کاربرد های مهندسی پزشکی برخوردار میباشند که یکی از این موارد استفاده از این مواد مانند دی اکسید تیتانیوم در ایجاد پوشش های زیست سازگار است.در این تحقیق از تترابوتیل تیتانات به منظور تهیه سل پایه الکلی از فولاد زنگ نزن 316 ال به عنوان فلز پایه و از روش غوطه وری سل ژل جهت پوشش دهی استفاده شده است.همچنین برای افزایش زیست سازکاری زبری سطح نمونه تا حد امکان کاهش یافته است.جهت ایجاد پوشش دستگاه الک