دانلود فایل بررسی اثر دوپینگ سریم بر روی میکروساختار و خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش کامپوزیتی سیلیکا - تیتانیا با ساختار آمورف تهیه شده به روش سل - ژل

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این مقاله نقش دوپینگ سریا بر روی میکروساختار پوشش آمورف سیلیکا - تیتانیا با استفاده از مطالعات XRD,EDAX,SEM پرداخته شد. همچنین خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش با و بدون سریا بااستفاده از منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با استفاده منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزودن سریا لایه ای از جزایر غنی از اکسید سریم بر روی پوشش تشکیل می شود که منجر به افزایش بسیار زیاد در مقاومت به خوردگی پوشش می شود. با افزودن بیشتر م

دانلود فایل آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی بیوتیت و فسفر از تری کلسیم فسفات توسط هفت سویه از باکتری ها در شرایط آزمایشگاهی

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این مقاله نقش دوپینگ سریا بر روی میکروساختار پوشش آمورف سیلیکا - تیتانیا با استفاده از مطالعات XRD,EDAX,SEM پرداخته شد. همچنین خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش با و بدون سریا بااستفاده از منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با استفاده منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزودن سریا لایه ای از جزایر غنی از اکسید سریم بر روی پوشش تشکیل می شود که منجر به افزایش بسیار زیاد در مقاومت به خوردگی پوشش می شود. با افزودن بیشتر م

دانلود فایل بررسی ساختار و طیف اشعه - x پلی اکسومتالات های نقصدار تلوریم و کبالت

مين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این مقاله نقش دوپینگ سریا بر روی میکروساختار پوشش آمورف سیلیکا - تیتانیا با استفاده از مطالعات XRD,EDAX,SEM پرداخته شد. همچنین خواص خوردگی حفره دار شدن پوشش با و بدون سریا بااستفاده از منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با استفاده منحنی های پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزودن سریا لایه ای از جزایر غنی از اکسید سریم بر روی پوشش تشکیل می شود که منجر به افزایش بسیار زیاد در مقاومت به خوردگی پوشش می شود. با افزودن بیشتر م