دانلود فایل مقاله مدلسازی ادی های بزرگ جریان آشفته دریک کانال مربعی مستقیم

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدلسازی ادی های بزرگ جریان آشفته دریک کانال مربعی مستقیم : محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): سکینه عمارلو – دانشجوی ارشد مهندسی عمرانسیدمحمدرضا شتاب بوشهری – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیکرامین امینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود چکیده: جریان آشفته کاملاتوسعه یافته دریک کانالمستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روششبیه سایز ادی های بزرگ برای یکسیالتراکم ناپذیر مدلسازی شده است مدل ویسکوزیته Smagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است دراینتحقیق جریان آشفته دریک کانالمربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM وحلگر pisoFoam مدلس

دانلود فایل بررسی نقش فناوری اطلاعات بر افزایش خلاقیت مدیران آموزشی

ارد بخشی از متن دانلود فایل بررسی نقش فناوری اطلاعات بر افزایش خلاقیت مدیران آموزشی : محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): سکینه عمارلو – دانشجوی ارشد مهندسی عمرانسیدمحمدرضا شتاب بوشهری – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیکرامین امینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود چکیده: جریان آشفته کاملاتوسعه یافته دریک کانالمستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روششبیه سایز ادی های بزرگ برای یکسیالتراکم ناپذیر مدلسازی شده است مدل ویسکوزیته Smagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است دراینتحقیق جریان آشفته دریک کانالمربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM وحلگر pisoFoam مدلس

دانلود فایل بررسی عملکرد اگزرژی و آلایندگی یکنیروگاه ترکیبی توربین گاز - پیل سوختی اکسید جامد

ارد بخشی از متن دانلود فایل بررسی عملکرد اگزرژی و آلایندگی یکنیروگاه ترکیبی توربین گاز - پیل سوختی اکسید جامد : محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): سکینه عمارلو – دانشجوی ارشد مهندسی عمرانسیدمحمدرضا شتاب بوشهری – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیکرامین امینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود چکیده: جریان آشفته کاملاتوسعه یافته دریک کانالمستقیم و با مقطع مربعی با استفاده از روششبیه سایز ادی های بزرگ برای یکسیالتراکم ناپذیر مدلسازی شده است مدل ویسکوزیته Smagorinsky برای اعداد رینولدز متفاوت استفاده شده است دراینتحقیق جریان آشفته دریک کانالمربعی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM وحلگر pisoFoam مدلس