دانلود فایل مطالعه ملکولی و بالینی شیوع هرپس ویروس تیپ 1 و کلیسی ویروس در گربه های غیر واکسینه شهر تهران

یه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)تعداد صفحات :12زمینه مطالعه: هرپس ویروس و کلیسی ویروس گربه از عوامل اصلی در ایجاد بیماری بخش های فوقانی دستگاه تنفس می باشند و علی رغم واکسیناسیون گسترده علائم بالینی به صورت وسیع در جمعیت گربه ها دیده می شود. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی هرپس ویروس تیپ1 (FHV-1) کلیسی ویروس گربه ها (FCV) در موارد مبتلا به علائم بیماری تنفسی و همچنین حیوانات سالم غیرواکسینه در تهران انجام شد.روش کار: بدین منظور سواب تنفسی و ملتحمه از 16 گربه بیمار و 26 سالم اخذ گردید. تکنیک های PCR و RT-PCR برای ردیابی ژنوم ویروس استفاده شد.نتای

دانلود فایل تاثیر نوع منبع کربوهیدرات غیرالیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت

یه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)تعداد صفحات :12زمینه مطالعه: هرپس ویروس و کلیسی ویروس گربه از عوامل اصلی در ایجاد بیماری بخش های فوقانی دستگاه تنفس می باشند و علی رغم واکسیناسیون گسترده علائم بالینی به صورت وسیع در جمعیت گربه ها دیده می شود. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی هرپس ویروس تیپ1 (FHV-1) کلیسی ویروس گربه ها (FCV) در موارد مبتلا به علائم بیماری تنفسی و همچنین حیوانات سالم غیرواکسینه در تهران انجام شد.روش کار: بدین منظور سواب تنفسی و ملتحمه از 16 گربه بیمار و 26 سالم اخذ گردید. تکنیک های PCR و RT-PCR برای ردیابی ژنوم ویروس استفاده شد.نتای

دانلود فایل مقاله بررسی امکان استفاده ازانرژی خورشیدی برای استفاده های یک واحد مسکونی

یه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)تعداد صفحات :12زمینه مطالعه: هرپس ویروس و کلیسی ویروس گربه از عوامل اصلی در ایجاد بیماری بخش های فوقانی دستگاه تنفس می باشند و علی رغم واکسیناسیون گسترده علائم بالینی به صورت وسیع در جمعیت گربه ها دیده می شود. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی هرپس ویروس تیپ1 (FHV-1) کلیسی ویروس گربه ها (FCV) در موارد مبتلا به علائم بیماری تنفسی و همچنین حیوانات سالم غیرواکسینه در تهران انجام شد.روش کار: بدین منظور سواب تنفسی و ملتحمه از 16 گربه بیمار و 26 سالم اخذ گردید. تکنیک های PCR و RT-PCR برای ردیابی ژنوم ویروس استفاده شد.نتای