دانلود فایل مقاله باززایی درون شیشه ای در فلفل دلمه ای (Capsicum annum L) از طریق اندام زایی مستقیم

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله باززایی درون شیشه ای در فلفل دلمه ای (Capsicum annum L) از طریق اندام زایی مستقیم : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ندا پیش بین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران،امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهرانسپیده کلاته جاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرجمهران عنایتی شریعت پناهی – چکیده: باتوجه به اهمیت گیاه فلفل دلمه ای، این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد مختلف بر ریزازدیادی فلفل رقم California Wonder در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش ساده در سه تکرار انجام شد.

دانلود فایل مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی : پروژه " کارت سوخت"

ارد بخشی از متن دانلود فایل مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی : پروژه " کارت سوخت" : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ندا پیش بین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران،امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهرانسپیده کلاته جاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرجمهران عنایتی شریعت پناهی – چکیده: باتوجه به اهمیت گیاه فلفل دلمه ای، این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد مختلف بر ریزازدیادی فلفل رقم California Wonder در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش ساده در سه تکرار انجام شد.

دانلود فایل مقاله بررسی زیست شناسی, شناسایی دشمنان طبیعی و تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای طبیعی شب پره ی برگ خوار نارون: (Bucculatrix ulmifoliae (Lep.: Bucculatricidae در پارک های تهران

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی زیست شناسی, شناسایی دشمنان طبیعی و تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای طبیعی شب پره ی برگ خوار نارون: (Bucculatrix ulmifoliae (Lep.: Bucculatricidae در پارک های تهران : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): ندا پیش بین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران،امیر موسوی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهرانسپیده کلاته جاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرجمهران عنایتی شریعت پناهی – چکیده: باتوجه به اهمیت گیاه فلفل دلمه ای، این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد مختلف بر ریزازدیادی فلفل رقم California Wonder در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش ساده در سه تکرار انجام شد.