دانلود فایل مقاله بررسی اثر برخی هورمون ها در تولید کالوس گیاه کبوده (Populus alba)

ارد بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر برخی هورمون ها در تولید کالوس گیاه کبوده (Populus alba) : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سپیده توسلی عسگری – مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانشکوفه شهرزاد – کارشناس خبره، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهرانعباس قمری زارع – استادیار، ژنتیک و اصلاح نباتات، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران چکیده: ایران جزء کشورهای با پوشش کم جنگلی است. کبوده (Populus alba) یکی از گونه های درختی و چویده سریع الرشدبوده و در مناطق وسیعی از ایران حضور

دانلود فایل تعیین بهینه نقاط کار درمولد هایبرید پیل سوختی - باتری

ارد بخشی از متن دانلود فایل تعیین بهینه نقاط کار درمولد هایبرید پیل سوختی - باتری : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سپیده توسلی عسگری – مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانشکوفه شهرزاد – کارشناس خبره، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهرانعباس قمری زارع – استادیار، ژنتیک و اصلاح نباتات، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران چکیده: ایران جزء کشورهای با پوشش کم جنگلی است. کبوده (Populus alba) یکی از گونه های درختی و چویده سریع الرشدبوده و در مناطق وسیعی از ایران حضور

دانلود فایل بررسی تشخیص افتراقی فیبروسارکوما از فیبروماتوزیس با استفاده از مقایسه خصوصیات هیستوپاتولوژیک و نشانگرهای ایمونوهیستوشیمیایی بتا-کاتنین و 67-K

ارد بخشی از متن دانلود فایل بررسی تشخیص افتراقی فیبروسارکوما از فیبروماتوزیس با استفاده از مقایسه خصوصیات هیستوپاتولوژیک و نشانگرهای ایمونوهیستوشیمیایی بتا-کاتنین و 67-K : محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): سپیده توسلی عسگری – مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانشکوفه شهرزاد – کارشناس خبره، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهرانعباس قمری زارع – استادیار، ژنتیک و اصلاح نباتات، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران چکیده: ایران جزء کشورهای با پوشش کم جنگلی است. کبوده (Populus alba) یکی از گونه های درختی و چویده سریع الرشدبوده و در مناطق وسیعی از ایران حضور