دانلود فایل مقاله بررسی انحنای صفح هی مرکب چندلایه ی دایره ای شکل دوپایا پس از عم لآوری, با استفاده از روش تحلیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی انحنای صفح هی مرکب چندلایه ی دایره ای شکل دوپایا پس از عم لآوری, با استفاده از روش تحلیلی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
فهیمه مهرعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی, گروه مهندسی مکانیک, دا
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار, دانشکده ی مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حاجی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی, گروه مهندسی مکانیک, دا
شهرام هادیان جزی – استادیار, دانشکده ی فنی و مهندسی, گروه مهندسی مکانیک, دانشگاه شهرکر

چکیده:
در این تحقیق رفتار دوپایایی چندلایه های مرکب نامتقارن دایره ای شکل با آرایش 90n/0n]T تحت بارگذاری حرارتی عمل آوری, بررسی شده است . برای این منظور یک برنامه ی تحلیل در محیط نرم افزار Matlab تدوین شده است. محاسبات برنامه بر پایه ی کمینه سازی انرژی کرنشی و به کارگیری روش ریل ی ریتز در تخمین میدان تغییرشکل و کرنش استوار است . به منظور اعتبارسنجی نتایج, ابتدا انحنای طولی و عرضی یک صفح ه ی مربعی شکل با روش نظریه ی کلاسیک لای ه ای تعمیم یافته مقایسه شده است . سپس انحنای طولی و عرضی دو صفحه ی دایره ای به صورت محاطی و محیطی در این صفحه مربعی, مورد بررسی قرار گرفته است و اعتبار نتایج نشان داده شده است . پس از آن اثر دو پارامتر تعداد لایه و شعاع ص فحه بر روند تغییر انحنا در یک چندلایه بررسی شده است . شعاع بحرانی برای چندلایه تعریف شده و برای تعداد لایه های مختلفی از آرایش لایه ای 90n/0n]T تعیین شده است . نتایج نشان می دهد افزایش تعداد لایه باعث کاهش میزان انحنا می شود . همچنین با افزایش شعاع صفحه تا رسیدن به مقدار بحرانی از میزان انحنای چندلایه کاسته شده, پس از آن انحنا افزایش م ییابد.

لینک کمکی