دانلود فایل مقاله بررسی برخی پارامتر های مؤثر بر ضرایب شدت تنش در نیم صفحه بینهایت ترکدار تحت تأثیر گوه نامتقارن با استفاده از روش عددی و مقایسه نتایج با حل تحلیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی برخی پارامتر های مؤثر بر ضرایب شدت تنش در نیم صفحه بینهایت ترکدار تحت تأثیر گوه نامتقارن با استفاده از روش عددی و مقایسه نتایج با حل تحلیلی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
دانیال قهرمانی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد
هادی صنعتی – دانشکده مکانیک, دانشگاه تهران
ناصر سلطانی – دانشکده مکانیک, دانشگاه تهران
ابوالقاسم محمدپور – دانشکده موادو متالورژی, دانشگاه تهران

چکیده:
تعیین ضرایب شدت تنش یکی از پارامترهای مهم در مکانیک شکست می باشد. یکی از هندسه های رایج در ارزیابی مسائل مکانیک شکست بررسی تماس گوه با صفحه نیمه بینهایت دارای ترک استکه در این مقاله تماس گوه نامتقارن بررسی شده اس ت. برای تعیین میدان تنش در نوک ترک ازروش المان محدود و نرم افزار ABAQUS استفاده شده و همچنین ضرایب شدت تنش بر اساس روابط موجود در مراجع مکانیک شکست برای موارد مختلف محاسبه شده است . در ادامه نتایج حاصل از حل عددی با نتایج حل تحلیلی و تجربی موجود مقایسه شده و درستی نتایج را تایید میکند و سپستاثیر اندازه ترک , نیروی عمودی گوه و ضریب اصطکاک بین نیم صفحه و گوه نامتقارن بر ضرایب شدت تنش بررسی شده است . سرانجام نتایج نشان می دهد که در این مورد مود اول شکست ص فر و فقط م ود دوم شکست موجود است و ضریب اص طکاک بر ضرایب شدت تنش بی تاثیر است

لینک کمکی