دانلود فایل مقاله بررسی پدیده ی پرش ناگهانی در صفحه های چندلای هی مرکب دوپایا, با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی پدیده ی پرش ناگهانی در صفحه های چندلای هی مرکب دوپایا, با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود :تعداد صفحات:5
چکیده:
در این پژوهش رفتار پرش ناگهانی چندلایههای نامتقارن مربعشکل ساخته شده از صفحات پیشآغشتهی گرافیت-اپوکسی, تحت بارگذاری مکانیکی پس از فرآیند عمل آوری, مورد بررسی قرار گرفتهاست. چندلایههای مورد بررسی در این پژوهش دارای آرایش n/90n]T هستند. ابتدا با شبی هسازی فرآیند پخت یک صفحهی مربعشکل به طول ضلع 150mm و با لایهچینی02/902T انحنای طولی و عرضی با نتایج روش نظری هی کلاسیک لایهای تعمیمیافته مقایسه و اعتبار نتایج شبی هسازی نشان داده شده است. سپس صفحه ی مرکب دوپایای مربع شکل که تحت فرآیند پخت دچارتغییرشکل استوان های شده است, در معرض بار مکانیکی قرار م یگیرد. اثر پارامترهای تعداد لایه و طول ضلع بر چگونگی تغییر نیروی مکانیکی در چندلایههای نامتقارن دوپایا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیهسازی نشان م یدهد که با افزایش تعداد لایه ها, نیروی پرش ناگهانی و نیروی پرش ناگهانی معکوس افزایش می یابد. همچنین افزایش طول ضلع صفحه ی مرکب, موجب افزایش میزان نیروی لازم برای ایجاد پدید هی پرش ناگهانی م یشود. شبیه سازیها با استفاده از نرمافزارABAQUS انجام شدهاند.

لینک کمکی