دانلود فایل مقاله بررسی پس کمانش تیرها با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی پس کمانش تیرها با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
پیمان جمشیدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شاپور مرادی – دانشیار, دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این تحقیق یک مدل ریاضی و روش حل آن برای تحلیل پس کمانش تیرها با شرایط مرزی متفاوت ارائه می شود. برای استخراج معادلات حاکم بر مسئله از مختصات مماسی استفاده شده که منجر به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی م یگردد. سپس, با استفاده از روش عددی کوادراتور دیفرانسیلی دستگاه معادلات دیفرانسیلی غیر خطی, گسسته شده و به یک دستگاه معادلات جبری غیرخطی تبدیل می گردد. برای حل این دستگاه از روش طول قوس استفاده م یشود. در پژوهش حاضر تیر با نقص هندسی اولیه که به صورت جزئی از شکل مود کمانشی در نظر گرفته می شود بررسی می گردد. جهت بررسی صحت الگوریتم ارائه شده نتایج این پژوهش با سایر نتایج چاپ شده مقایسه م یشود. با توجه به مقایسه مشاهده م یگردد که نتایج با دقت بسیار خوبی بدست آمده اند و روش ارائه شده دارای همگرایی و پایداری عالی م یباشد

لینک کمکی