دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثر موقعیت گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی دایروی تحت بارگذاری سیکلی محوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی اثر موقعیت گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی دایروی تحت بارگذاری سیکلی محوری :تعداد صفحات:5
چکیده:
در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر مکان گشودگی بر رفتاررچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری سیکلی محوری پرداخته شده است . جهت انجام کلیه آزم ایشها از دست گاه سرو – هیدرولیکاینسترون 8802 استفاده شده است . بارگذاری بصورت تنش -کنترل با نرخ ثابت230MPa/sec و در دمای محیط صورت گرفته است . تکیهگاه نمونه ها بصورت دو لبه درگیر و دو سوی دیگر آزاد می باشند. جهت بررسی اثر مکان گشودگی , تعدادی ورق که حاوی یک گشودگی با قطر یکسان و موقعیت های مختلف مرکز آن می باشند , آزمایش شده اند. نمودارهای کرنش رچتینگ و تغییرات آن بر حسب تعداد سیکل بارگذاری و همچنین نمودارهای تنش – کرنش حقیقی برای نمونه های آزمایش شده ترسیم شده اند. این نمودارها نشان می – دهند که افزایش فاصله بی ن مرکز گشودگی و مرکز ورق, منجر به کاهش عمر قطعه, افزایش مقدار تغییرات کرنش رچتینگ نهایی و افزایش تغییر شکل نمونهها در سیکل اول میشود

لینک کمکی