دانلود فایل مقاله بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در لوله های افقی تخت در شرایط دمای دیواره ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در لوله های افقی تخت در شرایط دمای دیواره ثابت :تعداد صفحات:5
چکیده:
در این پژوهش تغییرات افت فشار جریان نانوسیال روغن انتقال حرارت-نانولوله های کربنی در لوله های تخت شده مورد بررسی تجربی قرار گرفته است . جریان از نظر هیدرودینامیکی توسعه یاف تهدر نظر گرفته می شود اما از نظر حرارتی در طول ورودی خواهد بود نانوسیال با غلظت های 0/1 و 0/2و0/4 درصد جرمی و لوله ها با 5 مقطع دایروی با قطر داخلی 14/5 میلیمتر و تخت شده با ارتفاع های داخلی 8/6 و 10/6 ,11/7 ,13/4میلیمتر مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج حاکی از آن است که افزایش قابل توجهی در افت فشار با افزایش غلظت نانوسیال و همچنین افزایش درجه ی تخت شدگی لوله دیده میشود که از نظر اندازه با هم قابل مقایسهاند. اما تحمل این هزینه بی ثمر نیست و نتیجه ی استفاده از نانوسیال به جای سیال پایه و جایگزین کردن ل ولهی دایروی با لول هی تخت شده افزایش قابل توجه انتقال حرارت است

لینک کمکی