دانلود فایل مقاله بررسی مقر ژئومورفولوژیک شهرها با تأکید بر شهرهای رودخانهای مطالعه موردی: شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی مقر ژئومورفولوژیک شهرها با تأکید بر شهرهای رودخانهای مطالعه موردی: شهر اصفهان :


محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مصطفی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه تربیت مدرس
فرخنده صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه اصفهان

چکیده:
اصولاً مکانگزینی و توسعه شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی آن میباشد. در این میان مطالعه ژئومورفولوژیکی محیط و بستری که باعث پیدایش و استقرار شهر گردیده و شهر بر آن آرمیده است از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. در همین ارتباط, رودخانهها و اراضی پیرامون آنها به عنوان یک واحد ژئومورفولوژیک, از دیرباز یکی از مهمترین عوامل مکانگزینی و توسعه شهرها به شمار میآیند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در مکانگزینی و توسعه شهرها, بویژه شهرهای رودخانهای, از یکسو به بررسی ادبیات تئوریک موضوع, مفاهیم و تعاریف آن میپردازد و از طرف دیگر با مشاهدات میدانی و بررسی مطالعات انجام شده قبلی در محدوده مورد نظر به تجزیه و تحلیل نقش رودخانه زاینده رود در شهر اصفهانکه برترین عامل تکوین دهنده آن محسوب میشود و شناخت فرایندها و پدیدههای مختلف ژئومورفولوژیک و نیز پتانسیلها و محدودیتهایی که این عوامل در توسعه شهر دارد میپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مطالعات ژئومورفولوژی با تجزیه و تحلیل فرمها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی حاصل از رودخانه زایندهرود, نقش مؤثری در استقرار, توسعه, مورفولوژی, کیفیت زندگی و حتی سیمای کالبدی شهر اصفهان بازی میکند

لینک کمکی