دانلود فایل مقاله تحلیل مشارکت شهروندان درمدیریت پسماندمطالعه موردی,منطقه 20 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تحلیل مشارکت شهروندان درمدیریت پسماندمطالعه موردی,منطقه 20 تهران :تعداد صفحات:16
چکیده:
تفکیک زباله ازمهمترین مسائل پیش روی برنامه ریزان شهری است. زیرا تفکیک علاوه برتسهیل درجمع آوری و دف ع دارای فوائد اقتصادی زیادی است. دراین میان زباله ها یخانگی بابیشترین تولیدزباله درشهرازاهمی ت ویژه برخوردارند .تفکیک زباله از مبدأ از جمله اقداماتی است که برعهده شهروندان قرارداده شده و امید می رود تا شهروندا ن با مشارکت, زمینه های لازم برای این امرر افراه مسازند. نتایج تحقیق که باروش توصیفی وتحلیلی وتوزیع پرسشنامه در 3ناحی هاز منطقه 02 انجا مگردید نشا نمی دهدکه مشارکت شهروندان درامرتفکی کزباله ازمبدأرابطه مستقیمی با آموزش وتشویق شهروندان دارد ونیز با افزایش ومیزان درآمد ومدت اقامت درمحل سکونت افراد میزان مشارکت وهمکاری آنان بالاتر بوده وافراد درمحلات حاشیه نشین ودارای تحصیلات کمتر و درآمد پائین تر مشارکت کمتری درامر تفکیک زباله از مبدأ داشته اند

لینک کمکی