دانلود فایل مقاله مدل سازی دینامیکی و تحلیل سازه ای شیرهای قطع انفجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدل سازی دینامیکی و تحلیل سازه ای شیرهای قطع انفجاری :تعداد صفحات:5
چکیده:
در این پژوهش, یک مدل ریاضی جامع برای توصیف رفتار شیرهای قطع جر ی ان س یال که از مکان یزم فعال کننده انفجاری استفاده می کنند, توسعه داده شده است . این مدل, فرآیندهای انفجار سوخت جامد, حرکت المان م سدودکننده مسیر سیال در اثر انفجار, اندرکنش بین سیال و المان مسدودک ننده و نهایتاً تداخل هندسی ا ین المان و بدنه شیر ر ا با لحاظ کردن اثرات سخت شوندگی مواد, به طور همزمان در نظر می گیرد. معادلات مربوط به رفتار سازه در اثر تداخل هندسی برای شرایط مختلف رفتار مو اد (الاستیک یا پلاست یک سخت شونده ), هندسه اجزا (توپر یا توخا لی) و حالت صفحه ای مسأله (تنش ی ا کرنش صفحه ای) استخراج گردیده است . دستگاه معادلات دیفرانسیل کوپله و غ یرخطی حاصل سپس با استفاده از روش های عددی حل شده و پارامترهای توصی ف کننده عملکرد شیر از جمله تاریخچه فشار گازهای حاصل از انفجار و میدان های تنش و جابجایی در سازه شیر استخراج گردیده اند.

لینک کمکی