دانلود فایل مقاله تحلیل مصرف انرژی در مساکن روستایی منطقه سیستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تحلیل مصرف انرژی در مساکن روستایی منطقه سیستان :تعداد صفحات:10
چکیده:
امروزه بهواسطه بحرانهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه انرژی, بازگشت به معماری بومی که معماری همساز با طبیعت است توصیه میشود. بدینسان روستاییان سیستان در بهرهگیری از انرژیهای طبیعی مانند باد, خورشید در طراحی مساکن بومی بیشترین استفاده را بردهاند. در این چارچوب, میزان مصرف انرژی در مساکن بومی(گنبدی) و نوساز روستاهای سیستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق, توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی, مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که مساکن بومی روستاییان سیستان نسبت به مساکن معمولی(نوساز) کمترین میزان مصرف انرژی(میزان مصرف سوختهای فسیلی, ساعات روشن بودن وسایل گرمایشی و سرمایشی) و هزینههای مربوطه را دارا هستند. بدینسان پیشنهاد میگردد: در ساخت مسکن روستایی سیستان از تجارب بومی مردم برای کاهش مصرف انرژی و هزینههای آن استفاده گردد.

لینک کمکی