دانلود فایل مقاله ارایه یک روش جدید تشخیص لبه غیرحساس به بافت اجسام درتصاویر دیجیتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارایه یک روش جدید تشخیص لبه غیرحساس به بافت اجسام درتصاویر دیجیتال :تعداد صفحات:8
چکیده:
روشهای بسیارزیادی برای تشخیص لبه درتصاویروجود دارد اما تنها تعدادکمی از آنها به بافت اجزا تشکیل دهنده تصویر غیرحساس هستند و درآنها جنس اجسام موجود درتصویر درتشخیص صحیح لبه های تصویرتاثیرگذار نیست دراین مقاله یک روش تشخیص لبه غیرحساس به جنس اجسام موجود درتصویر براساس تحلیل هیستوگرام مبتنی برپیکسلهای تصویر PWH ارایه شده است هیستوگرام مبتنی برپیکسلهای تصویر برای هرپیکسل اطلاعات آماری نحوه پخش سطح خاکستری مربوطبه پیکسلهای موجود دریک پنهجره مربعی که مرکز آن برروی پیکسل مورد نظر است را درخود جای داده است با تعریف یک PWH برای هرکدام از پیکسلهای تصویر و با استفاده از دوسطح روشنایی مختلف و قرار دادن یک سطح آستانه برای آنها می توانیم درمورد اینکه پیکسل مربوطه برروی لبه اصلی تصویر قرار دارد یا خیر قضاوت نماییم نتایج شبیه سازی ها برروی تصاویر دارای بافت نشان میدهد که روش ابداعی نه تنها از حجم محاسباتی بسیارکمی برخوردار است بلکه نتایج بدست آمده بسیارشگفت انگیز و قابل قبول می باشد درادامه نتایج آزمایشات تجربی آورده شده و این نتایج با نتایج عملگر تشخیص لبه Canny مقایسه شده است.

لینک کمکی