دانلود فایل مقاله مدلسازی تبدیل فاز و کنترل وفقی مقاوم سوئیچینگ عملگرهایی ازجنس آلیاژ حافظه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدلسازی تبدیل فاز و کنترل وفقی مقاوم سوئیچینگ عملگرهایی ازجنس آلیاژ حافظه دار :تعداد صفحات:8
چکیده:
آلیاژهای حافظه دار دسته ای مواد هوشمند هستندکه بهدلیل پاره ای از خواص ویژه کاربردهای صنعتی زیادی درشاخه های مختلف مهندسی پیدا کرده اند این موادکرنشه ای بزرگ و قابل بازگشت دارند و می توان آز آنها درکاربردهایی که کرنش زیادی دارند استفاده کرد دراین مقاله ابتدا با تصحیح فرضیات Lagoudas مدلی جدید برایتبدیل فاز این مواد هوشمند ارایه کرده ایم و نتایج را با مدل معروف کسینوسیLiang-Rogers مقایسه کردها یم درکاربردهای مهندسی روشهای کنترلی مختلفی برای این عملگرها استفاده شده است درادامه برای اولین باربه کنترل سوئیچینگ این موادعملگرها پرداخته ایم به این منظور کاربردخاصی ازاین مواد هوشمند را انتخاب کرده و با انتخاب یکتابع لیاپانوف مشترک برای تمامی زیرسیستم ها به اثبات پایداری سیستم تحت هر سوئیچ دلخواه پرداخت و سپس کنترلروفقی مقاوم سوئیچینگ را برای آن اعمال نمودها یم درپایان مساله تاخیر زمانی را برای این عملگرها درنظر گرفته و نشان داده ایم که سیستم مورد نظر با وجود تاخیر زمانی پایدار مجانبی فراگیر خواهد بود.

لینک کمکی