دانلود فایل مقاله تحلیل و ارزیابی سطوح برخورداری شهرستانهای استان اصفهان بر اساس شاخص های خدمات شهری بااستفاده از مدل موریس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تحلیل و ارزیابی سطوح برخورداری شهرستانهای استان اصفهان بر اساس شاخص های خدمات شهری بااستفاده از مدل موریس :تعداد صفحات:16
چکیده:
درک و شناخت بهترتوسعه یافتگی مناطق نسبت به یکدیگر نه تنها باعث توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها می شود بلکه موجب شناخت نقاط قوت و ضعف وتوان ها وکمبودها و درنهایت توفیق درامر برنامه ریزی می گردد توسعه متوازن و متعادل شهرستانهای استان اصفهان مستلزم شناخت امکانات و خدمات مختلف مورد نیاز مردم درسطح مناطق است رسیدن به این هدف مستلزم شناخت وضع موجود مناطق از نظر سطح برخورداری از امکانات و خدمات است دراین مقاله با استفاده از روش موریس شهرستانهای استان اصفهان به لحاظ برخورداری از شاخص خدمات شهری درغالب 9 زیرمجموعه موردبررسی قرارگرفته است و شهرستانها به لحاظ برخورداری از این خدمات درسه سطح برخوردار از امکانات متوسط محروم طبقه بندی نمودها یم نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که شهرستان اصفهان به لحاظ برخورداری از خدمات شهری درطبقه اول شهرستان های لنجان و کاشان درطبقه دوم و بقیه شهرستانها درطبقه سوم قراردارند

لینک کمکی