دانلود فایل مقاله بررسی اثر اسپرمین بر گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تنش خشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر اسپرمین بر گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تنش خشکی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهرا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شهرکرد
محمودرضا تدین – استادیار گروه زراعت, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شهرکرد

چکیده:
به منظور بررسی اثر اسپرمین بر گیاه کرچک تحت تنش های مختلف خشکی, پژوهشی در سال 1391 در مزرعه یپژوهشی واقع در دانشگاه شهرکرد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهایمورد آزمایش شامل سه سطح اسپرمین (تیمار شاهد, 10 میکرو مول و یک میلی مول) و سه سطح تنش خشکی ( 80(شاهد), 100 و 120 میلیمتر بر اساس میزان تبخیر و تعرق روزانه) بودند. صفاتی از قبیل میزان پرولین برگ (در مرحلهشروع دانه بندی), روغن و پروتئین دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فقط سطوح اسپرمین مصرفی برصفت پرولین برگ در گیاه کرچک در سطح احتمال 1% و بر صفت پروتئین دانه در سطح احتمال 5% تفاوت معنی داری رانشان داد به طوریکه تیمار شاهد, کمترین میزان پرولین و پروتئین را داشت و بقیه تیمارها تفاوت معنی داری را نشان ندادند.

لینک کمکی