دانلود فایل مقاله بررسی اثر آهن و روی بر رشد, نمو و مواد مؤثره گیاه دارویی همیشه بهار (.calendulaofficinalis L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آهن و روی بر رشد, نمو و مواد مؤثره گیاه دارویی همیشه بهار (.calendulaofficinalis L) :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
ناهید علائیان جهرمی – کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد شهرکرد, گروه کشاورزی, شهرکرد, ایران- نویسنده مسئول
مجید علائیان جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد جهرم, گروه کشاورزی, جهرم
مهراب یادگاری – استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد شهرکرد, گروه کشاورزی, شهرکرد, ایران
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار, دانشگاه شهرکرد, گروه باغبانی, شهرکرد, ایران

چکیده:
همیشه بهار (.Calendula officinalis L) گیاهی علفی, یکساله و متعلق به خانواده Asteraceae می باشد. این گیاه از جمله گیاهان دارویی ارزشمند است که علاوه بر خاصیت دارویی جنبه زینتی نیز دارد. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف عناصر ریز مغذی آهن و روی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی گل همیشه بهار آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرکرد انجام گرفت. تیمارهای (Fe و Zn) در سه سطح (0-2-4 در هزار) بر روی گیاه گل همیشه بهار مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که به طور کلی محلول پاشی عناصر ریز مغذی Fe و Zn در سطوح مختلف نسبت به تیمار بدون محلول پاشی توانست بر برخی صفات تأثیر گذار باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش بین تیمارهای آزمایش از نظر میزان کارتنوئید و میزان پلی فنل با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه در سطح 1 درصد و برای میزان فلانوئید کل در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین در نتایج رابطه همبستگی بینصفات مورد ارزیابی مشاهده شد که بین پلی فنل و کارتنوئید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد بدین مفهوم که با افزایش یکی ازترکیبات مذکور ترکیبات دیگر افزایش می یابد.

لینک کمکی