دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (.Ruta graveolens L) بر جوانه زنی بذور علف های هرز تاج خروس و خاکشیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (.Ruta graveolens L) بر جوانه زنی بذور علف های هرز تاج خروس و خاکشیر :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
صدیقه صادقی – مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای دکترشریعتی تهران
ایوب فصاحت – دانشجوی دوره دکتری اکولوژی, دانشگاه فردوسی مشهد
زهیر یعقوبی اشرفی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اسلامشهر, باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:
آللوپاتی به برهم کنش گیاهان به وسیله متابولیت هایشان اشاره دارد. در این راستا آللوپاتی گیاهان دارویی می تواند به کشفعلف کشهای طبیعی منتج و به عبارتی فرصت مناسبی برای پیدایش علف کشهای طبیعی و معرفی نسل جدیدی از بازدارنده های رشدباشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه سداب بر جوانه زنی بذور علف هرز تاج خروس و خاکشیربصورت آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل عصاره های آبی گیاه سداب در 6 غلظت 0/5, 1, 2/5, 5, 10, 15 درصد و آب مقطر (شاهد) بود. نتایج نشان داد جوانه زنی بذور تاج خروس تحت عصاره هایی با غلظت 5% به بالا متوقف می شود. غلظت 2/5% عصاره گیاه سداب سرعت جوانه زنی بذور تاج خروس را به طور معنی داری 2/59 بذر در روز) کاهش می دهد. همچنین غلظت های بیشتر از 1% عصاره گیاه سداب طول ریشه چه و ساقه چه تاج خروس را به طورمعنی داری نسبت به شاهد کاهش می دهد. نتایج نشان داد جوانه زنی بذور خاکشیر تحت عصاره هایی با غلظت 2/5% به بالا متوقف می شود. نتایج سرعت جوانه زنی بذور خاکشیر نشان می دهد, با افزایش غلظت عصاره گیاه سداب از 0/5% به 1% سرعت جوانه زنی بذور خاکشیر به طور معنی داری از 5/91 بذر در روز به 2/97 بذر در روز کاهش می یابد. همچنین غلظتهای مختلف عصاره گیاه دارویی سداب تاثیر معنی داری بر طول ریشه چه خاکشیر دارد. بررسی نتایج نشان می دهد عصاره گیاه سداب دارای اثرات آللوپاتیکی قوی بوده و از جوانه زنی بذور علفهای هرز تاج خروس و خاکشیر جلوگیری می نماید که این امر می تواند در تولید علف کش هایی بامنشا طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی