دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی دو جمعیت گیاهی علف هرز (.Cynanchum acutum L) روی جوانه زنی گیاهچه علف هرز آمارانتوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی دو جمعیت گیاهی علف هرز (.Cynanchum acutum L) روی جوانه زنی گیاهچه علف هرز آمارانتوس :تعداد صفحات:5
چکیده:
به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی دو جمعیت (.Cynanchum acutum L) روی خصوصیات جوانه زنی آمارانتوس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L), آزمایشی در سال 1391 در دانشکده کشاورزی کرج اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره ی آبی بقایای گیاهی علف هرز بالا رونده ی مونپلیه دارای اثرات آللوپاتیک(بازدارندگی)رویخصوصیات جوانه زنی و رشد علف هرز آمارانتوس می باشد, به طوری که افزایش غلظت عصاره ی اند ام زیرزمینی و مخلوط اکوتیپ قزوین و افزایش غلظت عصاره اندام هوایی اکوتیپ مغان C .acutum باعث کاهش طول ریشه چه و درصد جوانه زنی در علف هرز آمارانتوس شد. و شدیدترین اثر آللوپاتیک مربوط به غلظت 100 درصد عصاره آبی اندام زیرزمینی جمعیت قزوین C.acutum می باشد . غلظت های مختلف PEG اثر معنی داری روی خصوصیات جوانه زنی علف هرز آمارانتوس نداشت بنابراین اکثر اثرات بازدارندگی مشاهده شده در عصاره ها مربوط به مواد آللوکمیکال موجود در آن ها می باشد.

لینک کمکی