دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی دو جمعیت گیاهی علف هرز (.Cynanchum acutum L) روی جوانه زنی گیاهچه علف هرز (.Portulaca oleracea L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی دو جمعیت گیاهی علف هرز (.Cynanchum acutum L) روی جوانه زنی گیاهچه علف هرز (.Portulaca oleracea L) :تعداد صفحات:6
چکیده:
به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی دو جمعیت (.Cynanchum acutum L) روی خصوصیات جوانه زنی (.Portulaca oleracea L), آزمایشی در سال 1391 در دانشکده کشاورزی کرج اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره ی آبی بقایای گیاهی علف هرز بالا رونده ی مونپلیه دارای اثرات آللوپاتیک(بازدارندگی) متفاوتی روی خصوصیات جوانه زنی و رشد علف هرز خرفه می باشد, به طوری که افزایش غلظت عصاره اندام زیرزمینی وبعد مخلوط C .acutum در اکوتیپ قزوین باعث کاهش طول ساقه چه و وزن تر علف هرز خرفه شد. همین طور شدیدترین اثر آللوپاتیک مربوط به عصاره 100 درصد اندام مخلوط جمعیت قزوین می باشد. غلظت های مختلف PEG اثر معنی داری روی خصوصیات جوانه زنی علف هرز خرفه نداشت, بنابراین تمام اثرات بازدارندگی مشاهده شده در عصاره ها مربوط به مواد آللوکمیکال موجوددر آن ها می باشد.

لینک کمکی