دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتی عصاره علف های هرز بر روی برخی از شاخص های رویشی گندم (Triticum aestivum) در شرایط آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آللوپاتی عصاره علف های هرز بر روی برخی از شاخص های رویشی گندم (Triticum aestivum) در شرایط آزمایشگاهی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
ماهرخ بلندی عموقین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
قربان دیده باز مغانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی بابایی قاقلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
بررسی اثر آللوپاتی عصاره یولاف وحشی و چاودار بر روی برخی از شاخص های جوانه زنی گیاه گندم در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در آزمایشگاه علف هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از عصاره های: بذر چاودار, ریشه چاودار, اندام هوایی چاودار, بذر یولاف, ریشه یولاف, اندام هوایی یولاف, آب مقطر (شاهد). نتایج نشان داد تمام صفات مورد مطالعه به غیر از طول کلئوپتیل در اثر ساده عصاره علف های هرز چاودار و یولاف در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری را نشان دادند. بیشترین تعداد ریشه مربوط به تیمار عصاره اندام های هوایی چاودار با اختلاف معنی دار نسبت به بقیه تیمارها بود. طویلترین ریشه در تیمار شاهد (آب مقطر) و تیمار عصاره ریشه چاودار و کمترین طول ریشه نیز مربوط به تیمار عصاره بذر چاودار و اندام های هوایی چاودار و یولاف بود. طول کلئوپتیل اختلاف معنی داری را در سطوح مختلف عصاره نشان نداد. ک مترین تعداد برگ در تیمار بذر چاودار با اختلاف معنی دار نسبت به بقیه تیمارها بود. بقیه تیمارها در گروه یکسان با شاهد (آب مقطر) قرار داشتند.

لینک کمکی