دانلود فایل مقاله بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد نخود دیم از طریق آمار چند متغیره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد نخود دیم از طریق آمار چند متغیره :تعداد صفحات: 1
چکیده:
به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزا عملکرد در 3 رقم نخود دیم و نیز روابط علت و معلولی بین آنها, آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه شیروان چرداول ایلام در طی سال زراعی 88-1387 انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل 4 تیمار آبیاری, شاهد بدون آبیاری ((I(0), یکبار آبیاری در مرحله 50 % غنچه دهی ((I(1), یکبار آبیاری در مرحله 50 % گلدهی ((I(2) و یکبار آبیاری در زمان پر شدن غلاف ها ((I(3), و فاکتور فرعی شامل 3 ژنوتیپ, (ILC(482, فیلیپ و محلی بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آبیاری روی صفات عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک, شاخص برداشت, تعداد غلاف بارور در بوته, تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. به طور کلی انجام یک بار آبیاری در مرحله پر شدن غلاف ها و گلدهی به ترتیب موجب 41/3 و 29/3 درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد و آبیاری در مرحله 50 %پرشدن غلاف ها بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود. مشاهدات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دارعملکرد دانه با سایر صفات به عملکرد بیولوژیک (0/998) و شاخص برداشت (0/988) تعلق داشت و عملکرد دانه با صفت درصد پروتئین (087-) همبستگی منفی داشت. برای حذف اثر صفات غیر مؤثر و یا کم تأثیر بر روی عملکرد دانه در مدل رگرسیونی, از رگرسیون گام به گام استفاده شد. صفات مهم در عملکرد دانه در این پژوهش شامل شاخص برداشت, وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته بود. مدل رگرسیونی مذکور دارای ضریب تبیین (0/999) بود. نتایج تجزیه علیت عملکرد دانه نشان داد شاخص برداشت بیشترین اثر مستقیم و مثبت (P=1.443) بر روی عملکرد دانه داشته و از طریق صفات وزن صد دانه (P=-0.614) و تعداد دانه در بوته (P=-0.07) اثر غیر مستقیم و منفی بر روی عملکرد اعمال نمود.

لینک کمکی