دانلود فایل مقاله برخی مشخصه های فیزیکی سه رقم سیب گلاب کهنز, جنا گلد و فوجی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله برخی مشخصه های فیزیکی سه رقم سیب گلاب کهنز, جنا گلد و فوجی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
بنت الهدی قاسمی باغبادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان
عباس همت – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان

چکیده:
سیب یکی از مهم ترین محصولات باغی ایران محسوب می شود که پس از مرکبات مقام دوم را از نظر میزان تولید در سطحکشور دارد. مشخصههای فیزیکی و خواص مکانیکی محصولات کشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی ماشین ها وادوات اندازهبندی, انتقال, فرآوری و بسته بندی می باشند.لذا دراین پژوهش برخی ویژگی های فیزیکی سه رقم سیبگلاب کهنز, جنا گلد و فوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین قطر برای رقم فوجی با متوسط 63/58 میلیمتر و کمترین آن ها برای رقم گلاب کهنز با متوسط 55/9 میلیمتر بود. بیشترین میانگین ارتفاع برای رقم جناگلد با متوسط 49/25 میلی متر و کمترین آن ها برای رقم فوجی با متوسط 47/29 میلیمتر بود. بیشترین مقدار جرم برای رقم جناگلد با متوسط 93/11 و کمترین آن ها برای گلاب کهنز با متوسط 70/2 گرم بود. بیشترین مقدار چگالی حقیقی برای رقم فوجی با متوسط 0/91 گرم بر سانتیمتر مکعب و کمترین آن ها برای واریته کهنز با متوسط 0/78 گرم بر سانتیمتر مکعب بود. ناچیز بودن انحراف استاندارد جرم مخصوص نمونهها حاکی از یکنواختی مطلوب رقم از نقطه نظر این ویژگی بود. از آنجا که میانگین کرویت هر سه رقم بالای 0/93 بدست آمد, بنابراین برای تخمین حجم آنها از روابط مربوط به کره استفاده گردید. با توجه به بالا بودن ضریب تبیین رابطه حجم نظری و حجم واقعی, می توان قبل از برداشت, با اندازه گیری قطرهای متقاطع, برآوردی در خصوص عملکرد باغ بدست آورد.

لینک کمکی