دانلود فایل مقاله برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج به روش شماره منحنی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تشان شهرستان بهبهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج به روش شماره منحنی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تشان شهرستان بهبهان) :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
علی آلبوعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کاشان
دنیا خیرخواه – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری دانشگاه هرمزگان
حسین محسنی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
وحید رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیابانزدایی دانشگاه کاشان

چکیده:
امروزه محدودیتهای موجود در تامین آب, باعث شده تا توجه بیشتری نسبت به گذشته به آب و منابع تامین آن شود. از آنجا کهحوزههای آبخیز نقش بسزایی در تامین آب مورد نیاز بشری دارند, نیازمند مطالعه و بررسی میباشند. از جمله مطالعات اساسی دراین راستا, مطالعات هیدرولوژیکی حوضهها میباشد و مطالعه بارش- رواناب در رأس مطالعات هیدرولوژیکی است. روشهای مختلفتجربی برآورد رواناب, محدودیت مربوط به عدم وجود ایستگاههای هیدرومتری را برطرف کرده است. از جمله پرکاربرد ترین اینروشها, روش شماره منحنی میباشد که در این مطالعه و در حوزه آبخیز تشان در استان خوزستان مورد استفاده قر ار گرفت. نتایجاین تحقیق نشان داد که روش شماره منحنی به دلیل تاثیر نگهداشت اولیه میزان رواناب و در نتیجه دبی اوج را کمتر از سایرروشهای تجربی برآورد می کند.

لینک کمکی