دانلود فایل مقاله باززایی مستقیم درون شیشه ای کاهو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله باززایی مستقیم درون شیشه ای کاهو :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
معصومه فلاح زیارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین
رحیم حداد – دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین
قاسمعلی گروسی – دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین
مختار جلالی جواران – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
گیاه کاهو (Lactuca Sativa) از جمله سبزی های برگی متعلق به خانواده ی (Asteracea) می باشد. دستکاری ساختار ژنتیکی کاهو نیازمند یک روش پایا و مؤثر کشت بافت و انتقال ژن می باشد. باتوجه به اینکه گیاه کاهو یک بیورآکتورمناسب به منظور تولید پروتئین های نوترکیب به ویژه واکسن های خوراکی است, لذا بهینه سازی سیستم کشت بافت این گیاه به منظور انتقال ژن را مورد بررسی قرار دادیم. در این آزمایش هدف ما باززایی مستقیم از ریزنمونه های لپه , لپه بههمراه محور زیرلپه, محور زیرلپه بود. در این آزمایش بذور پس از ضدعفونی بر روی کاغذ صافی استریل مرطوب در پتریدیش کشت شدند و ریزنمونه های لپه , لپه به همراه محور زیرلپه, محور زیرلپه از گیاهچه ها 72 ساعت بعد از کشت بذر روی کاغذ صافی استریل در پتری دیش جدا شدند. این ریزنمونه ها در تیمار 1 روی محیط MS فاقد هورمون و حاوی 30g/l ساکارز, در تیمار 2 روی محیط MS فاقد هورمون و ساکارز, در تیمار 3 در محیط MS فاقد ساکارز و حاوی 01 میلی گرم در لیتر NAA و 01 میلی گرم در لیتر BAP و در ت یمار 4 در محیط MS فاقد ساکارز حاوی 005 میلی گرم در لیتر NAA و 02 میلی گرم در لیتر BAP قرار داده شدند. در همه ی این محیط ها مقدار آگار 8 گرم در لیتر بود. همچنین pH محیط ها روی 57 تنظیم شد. بیشترین باززایی مستقیم مربوط به محیط MS حاوی 30g/l ساکارز و فاقد هورمون و مربوط به ریزنمونه ی لپه به همراه محور زیرلپه بود. باززایی در محیط MS فاقد هورمون و ساکارز با تمام تیمارهای ریزنمونه و همچنین تیمار 2 و 3 یعنی محیط های MS حاوی هورمون فاقد ساکارز با تمام تیمارهای ریزنمونه 0% بود.

لینک کمکی