دانلود فایل مقاله ایجاد تنوع در سیستم های زراعی با استفاده از سیستم کشت مخلوط و ارزابی واکنش لگوم به حضور غله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ایجاد تنوع در سیستم های زراعی با استفاده از سیستم کشت مخلوط و ارزابی واکنش لگوم به حضور غله :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
آزمایشی به منظور ایجاد تنوع در سیستم های زراعی با استفاده از تکنیک کشت مخلوط و همچنین با هدف بررسی پاسخ گیاه گاودانه به حضور گیاه زراعی جو اجرا شد. جو با تراکم های صفر, دویست, سیصد و چهارصد و گاودانه با تراکم های بیست, چهل و شصت بوته در متر مربع در یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تعداد غلاف در بوته گاودانه تحت تاثیر تراکم های مختلف جو قرار می گیرد. بطوریکه, بیشترین میزان آن در تیمار کشت خالص گاودانه حاصل شد. ولی اثر تراکم جو و اثر متقابل تراکم جو در تراکم گاودانه بر این ویژگی معنی دار نشد. مقایسه عملکردهای دانه و بیولوژیک در ترکیبات تیماری نیز موید این بود که کشت خالص شصت بوته در متر مربع گاودانه به دیگر تیمارها برتری دارد. ارزیابی تیمارهای مختلف کشت مخلوط با استفاده از شاخص نسبت برابری زمین استاندارد, حاکی از این بود که گیاه گاودانه توانسته در کشت مخلوط با جو به رشد و نمو خود ادامه دهد و خیلی تحت تاثیر گیاه زراعی جو قرار نگیرد, بطوریکه, در تمامی تیمارهای کشت مخلوط میزان شاخص مذکور بیشتر از یک بود و مخلوط سیصد بوته از جو با بیست بوته از گاودانه در مترمربع, بیشترین میزان شاخص نسبت برابری زمین استاندارد را بهخود اختصاص داد. در کل, استفاده از نسبت مناسبی از مخلوط جو و گاودانه می تواند علاوه بر افزایش کارایی استفاده از زمین, تنوع گونه ای را نیز به سیستم زراعی برگرداند.

لینک کمکی