دانلود فایل مقاله اهمیت قرنطینه های گیاهی وتاثیرات آنها بر بیوتروریسم گیاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اهمیت قرنطینه های گیاهی وتاثیرات آنها بر بیوتروریسم گیاهی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
احمد مهربان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:
گیاهان در اکوسیستم های طبیعی اغلب در وضیعت کلیماکس و ثبات اکولوژیکی قرار دارند مثال ممتازبراین ادعا اکو سیستم هایجنگل است که عموماً دریک پایداری قابل قبول قراردارند .این در حالی است که در اکوسیستم های زراعی علی رغم مراقبت هایزراعی وبکارگیری انواع نهادهای کشاورزی همواره در تهدید و تخریب عوامل مختلف ازجمله آفات وامراض گیاهی می باشند بهنظر می رسد یکی از عوامل مهم درکاهش مخاطرات زراعی در بعد آفات وامراض توجه به قرنطینه گیاهی وتقویت پست های قرنطیهای در مدخل های ورودی کشور می باشد که به دلیل گستردگی زیاد مرزها ی کشور ازنظر مرزهای آبی وخشکی این موضوع حائزاهمیت ویژه ای خواهد بود که درصورت هر گونه غلفت در این موضوع خسارات سنگینی را در ابعاد مختلف دراکوسیستم هایزراعی وارد می نماید. باتوجه به اهمیت این موضوع ضروری است پست های قرنطیه گیاهی بافعالیت بیش ازپیش در حفاظت ازامنیت اکوسیستم های زراعی ومحصولات مربوطه بکار گرفته شوند .به ویژه اینکه درحملات بیو تروریسم کشاورزی این موضوع درالویت قراردارد.

لینک کمکی