دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل نانوکلات آهن و هیدروژل کلوفونی بر عملکرد ذرت دانه ای در خاک های نسبتاً شور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل نانوکلات آهن و هیدروژل کلوفونی بر عملکرد ذرت دانه ای در خاک های نسبتاً شور :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مهرنوش تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- گروه خاکشناسی- نویسنده مسئول
علی غلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- گروه خاکشناسی
نورالله معلمی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
حدود یک میلیون هکتار از اراضی خوزستان دچار مشکل شوری بوده و بخش وسیعی از اراضی زیر کشت ذرت در جنوب استان دراین مناطق قرار دارند. این تحقیق به منظور بررسی اثر متقابل ناتو کلات آهن و هیدروژل کلوفونی به عنوان سوپرجاذب بر روی عملکرد ذرت در خاک های نسبتاً شور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390 در مزرعه ای واقع در شهرستان رامهرمز اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار اول: عرف زارع(شاهد), تیماردوم: نانو کودکلات آهن ( 10 کیلوگرم در هکتار), تیمار سوم: پلیمرسوپرجاذب ( 40 کیلوگرم در هکتار), تیمار چهارم: تیمار دوم + تیمار سوم بودند. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان افزایش عملکرد از مصرف نانوکلات آهن به میزان 5517/667 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد به میزان 4256/33 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمار نانوکلات آهن و تیمار مصرف توام نانو و سوپرجاذب اثر معنی داری بر صفات وزن هزاردانه, طول بلال, دانه در بلال و دانه در ردیف بلال داشته است. صفت ردیف در بلال و ارتفاع بوته تحت تاثیر تیمارها معنی دار نشدند. با توجه به نتایج این آزمایش و محاسبه هزینه های خرید مواد به کار برده در آزمایش استفاده از کود نانوکلات آهن به منظور به دست آوردن عملکرد بهتر ذرت دانه ای می توان توصیه نمود.

لینک کمکی