دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل سیلیس و آلومینیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی, بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گیاه گاوزبان (.Borago officinalis L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل سیلیس و آلومینیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی, بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گیاه گاوزبان (.Borago officinalis L) :تعداد صفحات: 1
چکیده:
در این پژوهش نقش سیلیکون در متعادل سازی اثرات مخرب آلومینیوم در یکی از گیاهان دارویی (Borago officinalis) که نقش مهمی در طب سنتی ایفا می کند, مورد بررسی قرار گرفت. گیاه مورد نظر در شرایط گلخانه ای و به صورت هیدروپونیک کشت داده شد. گیاهان سه روز در میان با محلول هوگلند و هر روز با آب مقطر آبیاری شدند. وقتی گیاهان به مرحله 7 برگی رسیدند, تیمار سیلیکون (دی سدیم تری سیلیکات, (Na(2)(SiO(2))(3) با غلظت؛ 0, 0/5, 1, 1/5 و 2 میلی مولار , و به مدت سه هفته انجام شد. پس از آن تیمار آلومینیوم (کلرید آلومینیوم آبدار AlCl(3)*6H(2)O) با 4 غلظت؛ 0, 20, 40 و 60 میلی مولار و به مدت دو هفته انجام شد. پس از آن اثر این دو عنصر را بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آلومینیوم به طور معنی داری مقدار مالون د الدهید, سایر آلدئیدها, پرولین, پروتئین, مقدار آلومینیوم, کلسیم , فسفر و پتاسیم (اندام هوایی) گیاه را با درجات متفاوتی افزایش داده است. همچنین این عنصر همه پارامترهای رشد ( میانگین طول ریشه و اندام هوایی , وزن تر و خشک, سطح برگ), مقدار رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل و کارتنوئید) و آنتی اکسیدانتی (آنتوسیانین و فلاونوئید), قندهای احیاکننده, کربوهیدراتهای محلول, ترکیبات فنلی و مقدار پتاسیم (ریشه ها) را کاهش داده است. سیلیکون با کاهش اثرات مضر, افزایش طول ریشه, وزن تر و خشک, کلروفیل, مقدار پرولین, کربوهیدراتهای محلول, مقدار کلسیم,سیلیسیم, پتاسیم و فسفر (اندام هوایی), در مقایسه با گروه کنترل , مقاوت گیاه را به تنش آلومینیومی افزایش داده است. همچنین سیلیکون سطح برگ, میانگین طول اندام هوایی , مقدار کارتنوئیدها, رنگیزه های آنتی اکسیدانتی (آنتوسیانین و فلاونوئید), قندهای احیاکننده, پراکسیداسیون چربی ها, و مقدار پتاسیم را کاهش داده است.

لینک کمکی