دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود های بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود های بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سیدمهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, دانشکده کشاورزی, رودهن, ایران
آرش روزبهانی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد رودهن , گروه زراعت و اصلاح نباتات, تهران, ایران
امین آزادی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد شهرری, گروه زراعت و اصلاح نباتات, تهران, ایران

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت, آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1391 در منطقه هشتگرد انجام شد. در این آزمایش تیمار تنش خشکی با سطوح, (a1) بدون تنش (آبیاری معمولی, هفته ای یک بار یا شاهد), (a2) تنش در مرحله گل دهی, (a3) تنش در مرحله پر شدن دانه ها و (a4) تنش در دو مرحله گل دهی و پر شدن دانه ها و تیمار کود بیولوژیک با سطوح (b1) عدم کاربرد کود بیولوژیک(شاهد), (b2) کاربرد کود نیتراژین, (b3) کاربرد کود بارور 2 و (b4) کاربرد هر دو کود نیتراژین و بارور 2 به صورت توأم, به ترتیب به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی انتخاب شدند. در این بررسی شاخص های, عملکرد دانه, شاخص برداشت, تعداد بلال در متر مربع , تعداد ردیف در بلال, تعداد دانه در ردیف, وزن صد دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت وزن تر بوته در هکتار, وزن خشک بوته در هکتار, تعداد بلال در متر مربع, تعداد ردیف در بلال, تعداد دانه در ردیف, وزن صد دانه, وزن خشک صد دانه, عملکرد دانه در هکتار, شاخص برداشت برای تیمارهای تنش خشکی و کود بیولوژیک در سطح احتمال 1% معنی دار شده است. تفاوت در تعداد ردیف دربلال, تعداد دانه در ردیف, وزن خشک صد دانه, برای اثر متقابل تنش خشکی و کود بیولوژیک در سطح احتمال 1% و تفاوت در وزن خشک بوته در هکتار, وزن صد دانه, عملکرد دانه در هکتار و شاخص برداشت برای اثر متقابل تنش آبیاری و کود بیولوژیک در سطح احتمال 5% معنی دار گردید. در بین سطوح تیمار تنش خشکی بیشترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد در سطح شاهد (آبیاری مطلوب) و کمترین در سطح تنش در دو مرحله گلدهی و دانه بندی مشاهده شد همچنین در بین سطوح تیمار کود بیولوژیک بیشترین میزان صفات فوق الذکر در سطح استفاده توام کودهای نیتراژین و بارور 2 و کمترین در سطح شاهد (عدم مصرف کود بیولوژیک) بود.

لینک کمکی