دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود مرغی (پلت) و نیتروژن بر ویژگی های رویشی و زایشی گل زینتی همیشه بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر کود مرغی (پلت) و نیتروژن بر ویژگی های رویشی و زایشی گل زینتی همیشه بهار :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
گودرز خواجه پور – کارشناس ارشد مرکز آموزش جهاد کشاورزی جنوب کرمان
وحید جمعی زاده – دانشجوی کارشناسی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی مرکز آموزش جهاد کشاورزی جنوب کرمان
گلزار صدری تادوانی – دانش آموخته کارشناسی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی مرکز آموزش جهاد کشاورزی جنوب کرمان

چکیده:
جهت بررسی اثر کود آلی مرغی غنی شده و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت به مرحله اجرا رسید, که در آن فاکتور کود آلی مرغی غنی شده به عنوان فاکتور A در چهار سطح ( صفر, 300, 600 و 900 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور کود نیتروژن به عنوان فاکتور B (عدم مصرف نیتروژن یا صفر, 30, 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در نظر گرفته شد. آزمایش در 3 تکرار و 16 تیمار اجرا شد. نتایج نشان داد که در اثر متقابل کود مرغی غنی شده و نیتروژن ارتفاع بوته و سطح برگ و قطر گل دارای تفاوت بسیار معنی داری در تیمارهای مختلف بودند, به گونهای که افزودن کود مرغی غنی شده 600 کیلوگرم و نیتروژن خالص 60 کیلو گرم در هکتار باعث شد که ارتفاع بوته بیشترین میزان داشته باشد (46/44 سانتیمتر) و سطح برگ در تیمارهای کود مرغی غنی شده 600 کیلوگرم در هکتار و نیتروژن 90 و 60 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین اندازه (26/54 و 25/99) سانتیمترمربع بودند, بنابراین استفاده از کود مرغی غنی شده 600 کیلو گرم در هکتار توام با کود نیتروژن خالص 60 کیلو گرم در هکتار میتواند نقش موثری در رشد رویشی وزایشی گل همیشه بهار داشته باشد.

لینک کمکی