دانلود فایل مقاله بررسی اثر کشت مخلوط تراکمهای مختلف ذرت دیررس و لوبیا زراعی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آنها در رقابت با علفهای هرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر کشت مخلوط تراکمهای مختلف ذرت دیررس و لوبیا زراعی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آنها در رقابت با علفهای هرز :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مجتبی فاتح – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد میاندوآب
رامین رستمی – استادیار آبیاری هیدرولوژی و و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

چکیده:
به منظور بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت و لوبیا در کشت مخلوط بر روی جمعیت علف های هرز آزمایشی در سال 1390در میاندوآب اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط تراکم معمول ذرت ( 70000 بوته در هکتار) با تراکم معمول لوبیا به اضافه 20, 30 و 40 درصد, کشت مخلوط تراکم معمول لوبیا ( 150000 بوته در هکتار) با تراکم معمول ذرت به اضافه 20, 30 و 40 درصد, , کشت خالص لوبیا و کشت خالص ذرت بودانجام گرفت . نتایج نشان داد که تیمارهای متفاوت کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی باعث کاهش خسارت علف های هرز شدند و افزایش تراکم گیاهی باعث کاهش جمعیت علف های هرز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین وزن خشک علف های هرز پهن برگ در تیمار خالص ذرت کاشته با 31/15 گرم و کمترین وزن خشک علف های پهن برگ در کشت مخلوط ذرت با لوبیا ( 40 % ذرت بیشتر) مقدار 3/68 گرم می باشد و وزن خشک علفهای نازک برگ بیشترین وزن خشک در تیمار خالص ذرت با مقدار 4/70 گرم و کمترین را در تیمار مخلوط ذرت و لوبیا ( 40 % ذرت بیشتر) مقدار 0/97 گرم بود و از طرفی هم طبق نتایج بیشترین عملکرد اقتصادی ذرت در کشت خالص با مقدار 7/70 تن در هکتار کمترین عملکرد دانه ذرت در کشت مخلوط لوبیا باذرت ( 40 % ذرت بیشتر) مقدار 3/6 تن در هکتار بود و همچنین بیشترین نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ذرت و لوبیا ( 20 % لوبیا بیشتر) به مقدار 1/43 و کمترین مقدار در کشت مخلوط لوبیا با ذرت ( 40 % ذرت بیشتر) با مقدار 0/66 به دست آمد. در بحث حاضر برداشت هم بیشترین مقدار در ذرت در کشت مخلوط لوبیا + ذرت ( 20 % ذرت بیشتر) با مقدار 57/4 درصد و کمترین آن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا ( 40 % لوبیا بیشتر) 41/7 درصد بدست آمد.

لینک کمکی