دانلود فایل مقاله بررسی اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد رقم اولتان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد رقم اولتان :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
علی روستایی اردکانی – کارشناس ارشد زراعت- سازمان تعاون روستایی استان یزد

چکیده:
بمنظور بررسی تاثیر برهمکنش رژیم های مختلف آبیاری و مقدار مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجدرقم اولتان, آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با سه رژیمآبیاری(آبیاری کامل, قطع آبیاری در فاصله پنج برگی تا گلدهی و قطع آبیاری بعد از گلدهی)و مقادیر مختلف کودنیتروژن(صفر, 60 و 120 کیلو گرم نیتروژن در هکتار) در شهرستان اردکان از استان یزد بطول جغرافیایی 54 درجه و ادقیقه و 15 ثانیه شرقی وعرض جغرافیایی 32 درجه و 19 دقیقه و 16 ثانیه شمالی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان دادکه رژیم آبیاری اثر معنی داری بر تعداد گره, تعداد برگ, تعداد کپسول در بوته, تعداد گل, وزن خشک ساقه و وزن هزاردانه و عملکرد دانه گیاه داشته است. مقادیر مختلف کود نیتروژن هم بر ارتفاع بوته, وزن هزار دانه, تعداد دانه در کپسول وعملکرد دانه تاثیر معنی دار داشت. ضمن اینکه برهمکنش قطع آبیاری و کود نیتروژن اثر معنی داری بر تعداد گره, تعدادبرگ, تعداد گل, تعداد دانه در کپسول, وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت. درصد روغن و پروتئین تحت تاثیر قطع آبیاری, کودنیتروژن و برهمکنش آنها قرار نگرفت. بیشترین عملکرد دانه (2137/3 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و آبیاری کامل و کمترین عملکرد دانه (984/3 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژ و قطع آبیاری بعد از گلدهی بدست آمد.

لینک کمکی