دانلود فایل مقاله بررسی اثر قارچ میکوریز, باکتری مزوریزوبیوم و کود سولفات آهن بر کاررآیی جذب برخی عناصر غذایی در نخود (.Cicer arietinum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر قارچ میکوریز, باکتری مزوریزوبیوم و کود سولفات آهن بر کاررآیی جذب برخی عناصر غذایی در نخود (.Cicer arietinum L) :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محبوبه خسروجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهین شاهسونی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
منوچهر قلی پور – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزی به عنوان کود بیولوژیک و سولفاتآهن به عنوان کود شیمیایی انجام شد. اثرات 3 عامل شامل باکتری ریزوبیوم (تلقیح شده و عدم تلقیح), قارچ میکوریزی(گلوموس موسه, گلوموس اینترادیسه و عدم تلقیح) و مقادیر مختلف کود سولفات آهن (صفر, 40 و 80 کیلوگرم در هکتار)با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستانسبزوار انجام شد. اثرات 3 عامل اصلی و اثرات متقابل آنها بر صفات عملکرد, درصد فسفر و گوگرد و غلظت روی در گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. باکتری ریزوبیوم باعث افزایش عملکرد دانه (23/4 درصد), غلظت روی (15/15 درصد) شد. همزیستی میکوریزی باعث افزایش عملکرد دانه (34/54 درصد), فسفر دانه (5/36 درصد), روی دانه (16/14 درصد) شد. کاربرد سطوح مختلف سولفات آهن موجب افزایش عملکرد (37/97 درصد), غلظت روی (5/35 درصد), غلظت گوگرد (4/15 درصد) شد. اثرات متقابل دوگانه نیز اغلب بر روی غلظت عناصر معنیدار بود و اثرات متقابل سه گانه بر عملکرد غلظت روی و درصد فسفر دانه در سطح 1 درصد شد.

لینک کمکی