دانلود فایل مقاله القا جنینزایی سوماتیکی در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindi)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله القا جنینزایی سوماتیکی در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindi) :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
علی اصغر عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر زارع – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
خشخاش ایرانی با نام علمی Papaver bracteatum Lind1 یکی از گیاهان دارویی مهم است. به منظور القا جنینزایی سوماتیکی, ابتدا کشت سوسپانسیون سلولی با انتقال کالوس به محیط کشت MS مایع حاوی یک میلیگرم بر لیتر D – 4 0/1,2 میلیگرم بر لیتر کینتین و 15میلیگرم بر لیتر اسید آسکوربیک تهیه شد. پس از استقرار سوسپانسیون سلولی, سلولها به همان محیط قبلی و محیط حاوی یک میلیگرم بر لیتر NAA , یک میلیگرم بر لیتر BAP و 15میلیگرم بر لیتر اسید آسکوربیک زیرکشتت شدند. پس از مدتی تودههای سبز رنگ جنینی در محیط اخیر (محیط حاوی NAA و BAP) تشکیل شد. درحالیکه در محیط قبلی (محیط حاوی 2, 4-D و کینتین) هیچگونه رشد تمایز یافتهای مشاهده نگردید. بمنظور رشد و بررسی تغییرات رشدیف جنینها به طور جداگانه به محیطهای کشت – جامد حاوی یک میلیگرم بر لیتر NAA , یک میلیگرم بر لیتر BAPو 15 میلیگرم بر لیتر اسیدآسکوربیک حاوی دو گرم بر لیتر عصاره مخمر یا 0/5 گرم بر لیتر کازئین کازئین هیدرولایست منتقل شد. نتایج نشان داد که این جنینها در محیط کشت جامد ددارای یک میلیگرم بر لیتر NAA , یک میلی گرم بر لیتر BAP و 15 میلیگرم بر لیتر اسیدآسکوربیک رشد بهتری داشته و جنینها در محیطهای حاوی دو گرم بر لیتر عصاره مخمر و 0/5 گرم بر لیتر کازئین هیدرولایست قهوه ای شده و از بین رفتند.

لینک کمکی