دانلود فایل مقاله بررسی اثر جریان های تجارت بر سطح اشتغال در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر جریان های تجارت بر سطح اشتغال در ایران :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
اعظم کرد – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالمجید آهنگری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عی اصغر اسفندیاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:
در این تحقیق به بررسی اثر جریان های تجارت بین الملل بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده (ARDL) پرداخته شده است. صادرات کل, واردات کل, نرخ ارز واقعی و نرخ دستمزد واقعی به عنوان متغیرهای مستقل و نرع اشتغال به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای دوره 1389-1360 نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای صادرات کل, واردات کل و نرخ ارز واقعی با اشتغال در کشور وجود دارد. همچنین بین متغیر دستمزد واقعی و نرع اشتغال یک رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی