دانلود فایل مقاله بررسی لاین های جدید تریتیکاله در اراضی زارعین بمنظور جایگزینی در شرایط بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی لاین های جدید تریتیکاله در اراضی زارعین بمنظور جایگزینی در شرایط بحران :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمدحسین اسدی قلعه رشیدی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیدعلیرضا رضوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:
تریتیکاله که از تلاقی بین گندم و چاودار بوجود آمده است یک محصول علوفه ای برای تغذیه دام وطیور می باشد. اینتحقیق به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول تریتیکاله تحت شرایط زارعین شهرستان های فریمان و تربت حیدریه در شرایط بحران در سال زراعی 90-1389 به اجرا در آمد. برای اجرای آزمایش از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 6 تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 لاین امید بخش تریتیکاله انتخابی از آزمایش الیت تریتیکاله سال زراعی 1385 به نام های ET-85-4,ET-85-14 ,ET-85-15, ET-85-17 و شاهد (ET-82-15 و 92 juanillo) بود. مساحت کاشت هر لاین و رقم 6×2/4=14/4 متر مربع بود. عملیات تهیه بستر بذر و کاشت بر اساس عرف معمول زارعین انجام شد نتایج نشان داد که در هر یک از مناطق اجرای آزمایش از نظر آماری اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ هابرای صفات تعداد روزتا ظهور سنبله, وزن هزار دانه, تعداد سنبله در واحد سطح, تعداد دانه در سنبله, ارتفاع بوته و عملکرددانه وجود داشت. بیشترین تعداد روز تا ظهور سنبله, وزن هزار دانه, تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته در هر دو منطقه مربوط به لاین ET-85-15 بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تفاوت تعداد روزتا ظهور سنبله, عملکرد دانه و وزن هزار دانه بین دو مکان آزمایش معنی دار بود. علاوه بر این, بین ژنوتیپ ها نیز اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال یک درصد برای کلیه صفات به غیر از صفت تعداد روز تا ظهور سنبله مورد بررسی وجود داشت. اثر متقابل ژنوتیپ x مکان از بین کلیه صفات, فقط برای عملکرد دانه اختلاف بسیار معنی داری را نشان داد. بیشترین عملکرد دانه از جوانیلو 92 در فریمان و تربت حیدریه برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که لاین ET-82-15 در ردیف رقم جوانیلو 92 از لحاظ عملکرد قرار داشته و منتخب جایگزینی رقم رایج در منطقه(جوانیلو 92 ) خواهد بود.

لینک کمکی