دانلود فایل مقاله بررسی کودهای زیستی و شیمیایی بر ارتفاع بوته, تعداد شاخه و عملکرد دانه ی توده شاهدانه شیراز تحت شرایط خاک شور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی کودهای زیستی و شیمیایی بر ارتفاع بوته, تعداد شاخه و عملکرد دانه ی توده شاهدانه شیراز تحت شرایط خاک شور :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مهسا جوکار – دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی شاهرود
محمودرضا تدین – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد
علی تدین – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:
به منظور ارزیابی تودهی شاهدانه شیراز از لحاظ تحمل به شوری و مقایسه ی کودهای زیستی و شیمیایی در تحمل به شوری گیاه دارویی شاهدانه, آزمایشی مزرعهای در شمال شرق شهر اصفهان, به صورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار روی گیاه شاهدانه انجام گرفت. خاک منطقه ی مورد نظر دارای اسیدیته 8/67 و هدایت الکتریکی EC=5/210 میکرودسی زیمنس بر سانتیمتر بود. فاکتورها شامل کودهای زیستی نیتروکسین, سوپرنیتروپلاس, بیوسولفور, کود شیمیایی اوره و شاهد (بدون حضور هر نوع کود نیتروژنه) بر روی شاهدانه تودهی شیراز بود. نتیجه ی تجزیه ی واریانس صفت ارتفاع بوته در زمان گلدهی نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال 5% معنی دار شد و بر اساس مقایسه میانگین آن تیمار شاهد دارای کمترین ارتفاع بوته بود و سایر تیمارهای کودی بیشترین ارتفاع بوته را نشان دادند. همچنین اثر تیمار کودی بر تعداد شاخه ی جانبی در سطح احتمال 5% معنیدار شد و تیمار کودی بیوسولفور بیشترین شاخه ی جانبی را داشت. نتایج تجزیه ی واریانس عملکرد دانه نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود و تیمار کودی اوره بیشترین و تیمار شاهد کمترین عملکرد دانه را نشان دادند و بعد از اوره به ترتیب تیمارهای بیوسولفور, سوپرنیتروپلاس و نیتروکسین بیشترین عملکرد دانه را نشان دادند.

لینک کمکی