دانلود فایل مقاله بازاریابی سبز, جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بازاریابی سبز, جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی :تعداد صفحات:10
چکیده:
نوآوری بخش مهم و حیاتی روند کارآفرینی است,در واقع عقیده نوآوری,هر روش جدید انجام کار را در بر می گیرد. از طرفی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی,متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع است.بر این اساس حفظ و صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیاست ها و باورعمومی بعنوان عوامل موثر بر بازاریابی سبز با توجه به نظر مصرف کنندگان محصولات غذایی در سطح شهر اصفهان می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش,توصیفی پیمایشی ونوع تحقیق بر مبنای هدف,کاربردی می باشد. دراین تحقیق نمونه گیری با استفاده ازشیوه طبقه بندی متناسب باحجم نمونه انجام گرفته است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 353 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده است که روایی(صوری ومحتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از اساتید دانشگاه اصفهان تایید گردید,و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (0/932 = ) تایید شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 15 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف کنندگان محصولات غذایی,خواهان اعمال رویه های بازاریابی سبز در روند تولید و بازاریابی محصولات شرکت ها از طریق تولید محصولات غذایی سالم تر,کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی, بسته بندی های چندبار مصرف و تجزیه شدنی, کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است, می باشند.

لینک کمکی