دانلود فایل مقاله بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد عملیاتی با اعلام خبر خوب یا بد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد عملیاتی با اعلام خبر خوب یا بد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
مهدی مشکی میاوقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور رشت
زهرا نیکرو – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واح دعلی و تحقیقات گیلان

چکیده:
سود و جریان های نقدی عملیاتی می توانند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردند,در همین راستا, هدف این تحقیق بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران می باشد, همچنین بررسی اینکه اعلام خبر خوب یا بد چه تأثیری بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقددارد. فرضیه های تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 97 شرکت برای یک دوره زمانی هفت ساله؛ از سال 5831 تا5875 و با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بینمحتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد تفاوت معناداری می باشد, در نتیجه محتوای اطلاعاتی سود بیشتر از محتوای اطلاعاتیجریان وجه نقد عملیاتی است, هچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق حاکی از آن است که بین محتوای اطلاعاتی سودو جریان وجه نقد با حضور متغیر خبر خوب و یا بد تفاوت معناداری وجود ندارد. در نتیجه در مورد تأثیر اعلام خبر خوب یا بد برمحتوای اطلاعاتی سود و محتوای اطلاعاتی جریان وجه نقد, نمی توان اظهارنظر کرد

لینک کمکی