دانلود فایل مقاله بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی ب عملکرد مالی در دستگاه های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی ب عملکرد مالی در دستگاه های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ندا حیدری اوصالو – کمارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی گرایشمالی

چکیده:
هدف کلی تقحیق تعیین رابطه بین ویژگی کیفی اطلاعات مالی با عملکرد مالی در دستگاه های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی می باشد. تحقیق حاضر جز تحقیقات توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از کلیه کارشناسان مالی سازمان های زیر مجموعه وزارت دارایی استان آذربایجان غربی که بر اساس آمار اخذ شده تعداد آنها برابر با165 نفر می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

لینک کمکی