دانلود فایل مقاله اولویت بندی موانع اجرای نظام پیشنهادات از دیدگاه کارکنانمطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اولویت بندی موانع اجرای نظام پیشنهادات از دیدگاه کارکنانمطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
محمد آهنچی – دکتری مدیریت سازماندهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, دانشکده علوم انسانی
مسعود نوری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
این پژوهش با هدف اولویت بندی موانع اجرای نظام پیشنهادها درمدیریت مشارکتی ازدیتدگاه کارکنان (مطالعه موردی سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه) آغاز ودر زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است که برای انجام آن ازمتدولوژی مطالعات (کتابخانه ای) و (میدانی) و آزمون t یک گروهی و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن و به منظور تائید رتبه بندی از روش آنتروپی استفاده شده است که جامعه آماری آن کل کارکنان سازمان است که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 195 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب و به سوالات پرسشنامه طراحی شده پاسخ دادند, نتایج پژوهش نشان می دهد در اولویت بندی موانع اجرای نظام پیشنهادها در مدیریت مشارکتی, موانع ناشی از کارکنان در رتبه اول است و موانع مدیریتی اجرای نظام پیشنهادها در رتبه دوم وموانع سازمانی و موانع ساختاری اجرای نظام پیشنهادها به ترتیب در رتبه سوم وچهارم قراردارند.

لینک کمکی