دانلود فایل مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با امکان پذیریاستقرار مدیریت دانش درادارات گاز استانخراسان شمالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با امکان پذیریاستقرار مدیریت دانش درادارات گاز استانخراسان شمالی :


مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:24
چکیده:
مطالعات وپژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد کهفرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است ومدیریت دانش روی افراد و فرهنگ سازمانی تاکید می کند.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش درادارات گاز استان خراسانشمالی می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مساله وهدف تحقیق کاربردی محسوب می شود واز نظر روش گردآوری داده ها ,توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از مجموعه ی کارکنان رسمی ,پیمانی وقراردادی اداراتگاز استان خراسان شمالی به تعداد 021 نفر که براساس جدول کرجسی و مورگان 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار جمعآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه که براساس درجه بندی لیکرت تدوین شدند. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل کامرون وکوئینشامل 22 گویه و پرسشنامه مدیریت دانش مدل شرون لاوسون دارای 22 گویه بوده وضرایب پایایی پرسشنامه ها بااستفاده از آلفای52 %بدست آمد. داده ها با استفاده از روش های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون تجزیه / 58 %و 3 / کرونباخ به ترتیب 2وتحلیل شدند.نتایج نشان دادکه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی دار وقوی وجود دارد.

لینک کمکی