دانلود فایل مقاله ارزیابی ملکولی واکنش دو رقم تجاری گندم در برابر آلودگی به قارچ عامل زنگ قهوه ای Pucciniatriticina E.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی ملکولی واکنش دو رقم تجاری گندم در برابر آلودگی به قارچ عامل زنگ قهوه ای Pucciniatriticina E. :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
عارفه اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ولی الله بابایی زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی تاجیک قنبری – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صفر علی مهدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
بیماری های گیاهی یکی از محدودیت های بزرگ درتولید محصولات گیاهی است. زنگ قهوه ای (Puccinia triticina E.) یکی از بیماری های مهم گندم به شمار می رود. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی در کشاورزی جهت کنترل بیماری ها سبب آلودگی محیط زیست شده و همچنین پاتوژن ها به سرعت به این مواد شیمیایی مقاومت حاصل می کنند, پیدا کردن روشی جایگزین, جهت مقابله با بیماری ها امری ضروری به نظر می رسد. ژن های مقاومت گیاهان منابع ژنتیکی با ارزشی هستند که می توان از آنها در راستای تولید گیاهان تراریخت مقاوم به عوامل تنش زا استفاده کرد. در این تحقیق با توجه به نتایج غربالگری, رقم مروارید به عنوان رقم حساس و رقم آرتا به عنوان ژنوتیپ مقاوم انتخاب و با اسپورهای قارچ P. triticina در مرحله دوبرگی آلوده شدند.از برگ های اول در زمان های مختلف پس ازآلودگی, نمونه برداری انجام گرفت. پس از استخراج Total RNA ازنمونه ها و ساخت DNA مکمل(cDNA ), بیان چند ژن مرتبط با بیماریزایی با استفاده ازتکنیک Quantitative Realtime PCR (QRT-PCR) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد بیان ژن های PR1, PR2 و PR5 در رقم مقاوم آرتا نسبت به رقم حساس مروارید پس از مایه زنی به شدت افزایش یافت.

لینک کمکی