دانلود فایل مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM و ارئه مدل بومی – کاربردی (فرهنگ – تعالی) بر اساس اصول بنیادین تعالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM و ارئه مدل بومی – کاربردی (فرهنگ – تعالی) بر اساس اصول بنیادین تعالی :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
صفدرعلی تعقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سعید امام قلی زاده – استادیار گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه شمال

چکیده:
هدف از ارائه مقاله حاضر, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM و همچنین ارائه مدلی بومیکاربردی جهت فرهنگ سازی مدیران در سازمانهای مختلف مطابق با اصول بنیادین مدل تعالی EFQM بوده است. )توضیح اینکهبه دلیل عدم موافقت مسئولین, از بیان نام شرکت و سازمان محل تحقیق خودداری شده است(. در این پژوهش, مدل بومی فرهنگسازمانی شرکت محل تحقیق, برگرفته از مدلهای منتخب و مشهور علمی نظیر رابینز, دنیسون و دیگران مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج پژوهش با پژوهشهای مشابه مقایسه شده است. تحقیق حاضر توصیفی, پیمایشی از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانیبه اجرا درآمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 06 نفر از مدیران و کارکنان مرتبط با مباحث مدل تعالی در شرکت مذکوربوده که نمونه ای 15 نفره متشکل از کارشناسان و مدیران مرتبط با پرسشنامه های تحقیق بشکل تصادفی ساده انتخاب گردیدند.برای جمع آوری اطلاعات نیز از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی و تعالی سازمانی بهره گرفته شده است.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های آماری تحقیق و استفاده از آزمون)اسپیرمن( فرضیه اصلی حاکی از آن است کهبین فرهنگ سازمانی و اصول بنیادین مدل تعالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایجآزمون)اسپیرمن( سایر فرضیات بیانگر آن است که بین متغیرهای مختلف فرهنگ سازمانی و اصول بنیادین مدل تعالیرابطه مثبت و معنی داری وجود برای پیاده سازی موفق مدل تعالی قابل ارائه و ) فرهنگ- تعالی ( دارد بنحوی که مدل بومیاستفاده است. به عبارت دیگر اینگونه می شود بیان نمود که صرفاً اگر مدیران به اصول بنیادین مدل تعالی EFQM توجه نمایند,می توانند به فرهنگ سازمانی مطلوب دست یافته و با پیاده سازی موفق مدل تعالی سازمانی در رشد و پیشرفت سازمانخود موثر باشند.

لینک کمکی