دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاریدر شرکتهای شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاریدر شرکتهای شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:28
نویسنده(ها):
حسینعلی رضاپور – پورفارغ التحصیل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد مازندران

چکیده:
دراین تحقیق تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاری در شررتهاای شریمیایی و دارویری پذیرفهرهشده در بورس اوراق باادار تاران مورد بررسی قرار گرفهه است.بدین منظور دو فرضیه تدوین گردیده ته در فرضریه او تراثیراهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری و در در فرضیه دوم تاثیرفرصت رشد بر تصمیمات سررمایه گرذاری مرورد ونمرون قررارگرفهه است.با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها ,یک مد رگرسیون تدوین و مرورد اسرهدادهقرار گرفت.جامعه وماری, شرتهاای شیمیایی و دارویی پذیرفهه شده در بورس اوراق باادار تارران یری دوره نمرانی 6831 الری6831 می باشد.برای تعیین نمونه وماری, ان روش حذف سیسهماتیک اسهداده شده است ته در ناایت 25 شرتت مورد بررسیقرار گرفت.نهایج حاصل ان تجزیه و هحلیل داده ها بیانگر رد فرضیه او و تایید فرضیه دوم با اسهداده ان داده های تابلویی مریباشد. علاوه بر این یافهه های پژوهش نشان داد رابطه معنی دار بین فرصت رشد و تصمیمات سرمایه گذاری وجود دارد.

لینک کمکی