دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
منوچهر امیدواری – استادیار مهندسی صنایع, دانشکده صنایع و مکانیک, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد قزوین
پرهام عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات, قزوین
سید شمس الدین حسینی –

چکیده:
امروزه سبک های مختلف رهبری در سازمانهای مختلف وجود دارد که به مدیریت آن سازمان بستگی دارد که کدامیک از این سبک ها را جهت هدایت و رهبری استفاده نماید.مهمترین سبک های رهبری در سازمانهای بزرگ که از آن ها استفاده گردیده است را سبک های آمرانه, مشورتی, مشارکتی و دلسوزانه تشکیل داده است. سبک رهبری می تواند بر شرایط استرس های شغلی کارکنان تاثیر گذارد. در این تحقیق ما به دنبال تاثیر انواع سبک های رهبری بر استرس های شغلی می باشیم. برای بدست آوردن این ارتباط انواع سبک های رهبری توسط یک پرسشنامه در یکی از مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد اندازه گیری قرار گرفت. از طرفی جهت اندازه گیری استرس های شغلی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که به منظور سنجش روایی این دو پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. بمنظور تحلیل آماری از آزمون فرض, ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه با ورود مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد:ارتباط معنی داری بین مدیریت دلسوزانه و مشارکتی پیش بینی کننده با رضایت شغلی وجود دارد بطوریکه در این نوع سبک رهبری بالاترین درجه رضایت شغلی ; می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص می شود که و یژگی هایی از جمله همدلی, انگیزش بالا و خودآگاهی و اعتماد به نفس تحت تاثیر سبکهای رهبری می باشد که لازم است در انتخاب نوع سبک رهبری مدیران سازمانها با توجه به شرایط کاری و کارکنان مد نظر قرار دهند.

لینک کمکی