دانلود فایل مقاله بررسی حیطه های فشار شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 138

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی حیطه های فشار شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 138 :


محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
افسانه گرشاد – مربی هیات علمی دانشگاه علوم بزشکی خراسان شمالی
میترا هاشمی – کارشناس ارشد آمار دانشگاه علوم بزشکی خراسان شمالی

چکیده:
زمینه و هدف : پرستاران به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی- درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا می کنند . و بنا به مقتضای حرفه ای همواره در معرض عوامل تنش زای گوناگون محیط کار قرار می گیرند تنش شغلی بر سلامتی جسمی و روانی پرستاران و کیفیت کار آنان تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف تعیین حیطه های فشار شغلی در پرستاران شاغل بیمارستانهایوابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1387 انجام شد مواد و روش کار : مطالعه حاضر از نوع توصیفی – مقطعی است که بر روی 154 پرستار شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی – شغلی و فشار شغلی بود که جهت تعیین اهداف مطالعه, تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 15spss و بر حسب تناسب از روشهای آمار توصیفی, آزمون کای دو, آزمون تی مستقل, آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد نتایح این مطالعه نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه فشار شغلی کمی را درحیطه رابطه با همکاران وبیشترین فشار رادر حیطه حقوق ومزایا تجربه کرده بودند با توجه به یافته های این مطالعه مدیران پرستاری و مسئولین می توانند تدابیری بیندیشند که باعث کاهش تنش در پرستاران , افزایش کیفیت مراقبت از بیماران و در نهایت ارتقا سطح سلامت جامعه گردد

لینک کمکی