دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین اقدامات بازاریابی و کیفیت ارتباط با مشتری در موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان گلستان.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین اقدامات بازاریابی و کیفیت ارتباط با مشتری در موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان گلستان. :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
قاسم حاج میر احمدی – تحویل دار موسسه اعتبار ثامین
روح الله امامی – فوق لیسانی مدیریت دولتی

چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر, بررسی رابطه بین اقدامات بازاریابی و کیفیت ارتباط با مشتری در موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمهاستان گلستان است. روش پژوهش, توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری تحقیق مشتریان و کارکنان موسسه مالی و اعتباریثامن الائمه استان گلستان می باشند که به تعداد 116 نفر دست یافتیم. حجم نمونه مطابق جدول کرجسی ومورگان 71 نفر می-باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه بوده که برای اندازهگیری اقدامات بازاریابی از پرسشنامه الالاک) 1616 ( و برای اندازه گیری کیفیت ارتباط با مشتری از مقیاس اندازه گیریسیدمحمدمقیمی استفاده شده است. پرسشنامه های بکار رفته در این پژوهش استاندارد بوده و از روایی بالایی برخوردار استپایایی آنها نیز طبق آلفای کرونباخ برای اقدامات بازاریابی 6481 و برای کیفیت ارتباط با مشتری 6487 بدست آمده. برای تجزیهوتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS, Excel استفاده شده که به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته, یافته های آزمون نشان داد کهبین اقدامات بازاریابی و کیفیت ارتباط با مشتری در موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه رابطه معنا داری وجود دارد و اقداماتبازاریابی باعث افزایش کیفیت ارتباط با مشتری شده و متعاقبا کیفیت ارتباط با مشتری پیامدهایی در برداشته که از طریق افزایشبازاریابی دهان به دهان و ارتباط مستمر مشتریان باعث افزایش سودآوری بانک خواهد شد.

لینک کمکی