دانلود فایل مقاله بررسی توانمند سازی روانی بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافی نژاد در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی توانمند سازی روانی بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافی نژاد در شهر تهران :


محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
علی حسین زاده – عضو هیأت علمی گروه حسابداری و بانکداری, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد ترب
فریبا رازقی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد ع

چکیده:
تعهد سازمانی به عنوان یکی از نگرشهای مهم در رفتار سازمانی به شمار می رود.تحقیقات نشان می دهند بین تعهد سازمانی با سایر متغیرهای عمده در رفتار از جمله عملکرد, غیبت و ترک شغل ارتباط معنی داری وجود دارد. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر توانمندی روانی کارکنان به عنوان یک متغیر مستقل بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران سنجیده شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که تعداد 143 نفر از پرستاران بیمارستان شهید لبافی نژاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.برای آزمون فرضیات این پژوهش از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه استفاده شده است

لینک کمکی