دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر بازده جاری و آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر بازده جاری و آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
راضیه نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مسعود شعائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محمد نظری پور – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده:
هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر بازده جاری و آتی دارائیهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1390 است. برای این منظور و در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای , 35 شرکت نمونه انتخاب شدند. از بین ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی درصد سهام سرمایه گذاران نهادی, تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره, درصد مدیران غیرموظف هیات مدیره ( ترکیب هیات مدیره) و میزان تمرکز مالکیت شرکت به عنوان متغیرهای مستقل و بازده جاری و آتی داراییها به عنوان متغیر وابسته انتخاب و به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین وجود سرمایه گذاران نهادی و ترکیب هیات مدیره با ROA جاری و آتی و رابطه معنیدار منفی بین عدم وجود مدیرعامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره با ROA جاری است. این در حالیست که بین تفکیک وظایف مدیرعامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره با ROA آتی و همچنین بین تمرکز مالکیت و ROA جاری و آتی ارتباط معنیداری مشاهده نشد.

لینک کمکی